แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38357: จดหมายเพื่อนแพทย์ฉบับที่ 235  (จำนวนคนอ่าน 831 ครั้ง)
« เมื่อ: 07/07/20 เวลา 08:48:42 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ฉบับที่ 235
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
 
เพื่อนแพทย์ที่รัก  :   เรื่องย้าย ผอ.ขอนแก่นยังไม่ค่อยจะจางหายเลยก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมา แต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับ
ผู้ป่วยและขบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มออกมาโจมตีครับ ผมลองให้อ่านประกาศของแพทยสภา เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยที่แพทยสภาประกาศออกไป 10 ข้อ ให้ดู
(1) ด้วยกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น ทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสำคัญ แต่นอกเหนือจากความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุขแล้ วหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ คือ “การได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย” ซึ่งหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันตระหนักหรือทราบมาก่อนว่า เป็นสิ่งจำเป็นและมีผลอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) และ ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภาจึงออกประกาศเรื่อง “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” ดังนี้
 ข้อ  ๑   การเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตนเอง   รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้ หากผู้ป่วยเห็นว่าไม่อาจทำตามคำแนะนำดังกล่าวได้  ผู้ป่วยควรแจ้งให้ทราบโดยทันที เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
 ข้อ  ๒   ผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ   “ที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้”    ของผู้ป่วยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันมิให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อตัวผู้ ป่วยเองและต่อผู้ป่วยรายอื่น  รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ  ๓   ผู้ป่วยพึงปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลกำหนดไว้
 ข้อ  ๔   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิผู้ป่วยตามที่กำหนดไว้ต้องไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยท่านอื่น
 ข้อ  ๕   ผู้ป่วยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุข หากมีกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ท่านสามารถให้คำแนะนำหรือใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบ าลนั้น ๆ  
 ข้อ  ๖   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า ห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยท ี่ตกอยู่ใน  
“ภาวะเร่งด่วนและเป็นภยันตรายอันใกล้ต่อชีวิต” เป็นสำคัญ บุคลากรสาธารณสุขจะให้การรักษาตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์เป็นสำคัญ  ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของบุคลากรในห้องฉุกเฉิน
 ข้อ  ๗   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า “ทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด”  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมกับสถานพยาบาล  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอันมีค่าอย่างระมัดระวัง   การ
กระทำใด ๆ ของผู้ป่วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า  และส่งผลเสียร้ายแรงต่อการรักษาพยาบาลของตัวผู้ป่วยเอง  รวมทั้งต่อผู้ป่วยท่านอื่น
 ข้อ  ๘   ผู้ป่วยพึงเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยท่านอื่น ในสถานพยาบาล  โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง  ห้ามกระทำการถ่ายรูป  บันทึกเสียงหรือภาพเคลื่นไหว รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้  โดยมิได้รับความยินยอมก่อน
 
 ข้อ  ๙   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า “เอกสารลงนามในการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาล” เป็นเอกสารสำคัญ ที่ให้รายละเอียด ตลอดจนข้อจำกัดและความเสี่ยงของการรักษาพยาบาล ดังนั้น ก่อนทำการลงนามในเอกสารดังกล่าว ผู้ป่วยต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน  ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจใด ๆ ควรสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง
 ข้อ ๑๐   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า การละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น อาจส่งผลเสียต่อการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยเอง     และในบางกรณีหากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่น ท่านอาจได้รับโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
       ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ์
            นายกแพทยสภา
 
จะเห็นว่าไม่ได้บังคับอะไรเลย แต่ก็มีคนหาเรื่องครับ  โชคดีที่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ท่านอาจารย์ประสิทธิ์  คณบดีศิริราช  อุปนายกแพทยสภา และ เลขาธิการ  อาจารย์อิทธพร ได้จัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้จนเป็นที่เข้าใจ ดูเหมือนว่าจะจบนะครับ  แต่อาจจะมีคนจ้องอยู่บ้างเพราะบางครั้งแพทย์เราก็แย่เพราะโดนญาติถ่ายรูปและ บันทึกเสียงโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งเกิดขึ้นเสมอ ๆ เราจึงเขียนไว้ในข้อ ๘ ครับ
 เพื่อนแพทย์ถ้าถูกซักถามในเรื่องนี้ช่วยกรุณาอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นประโ ยชน์กับผู้ป่วยเอง  และการรักษา
พยาบาลด้วย
(2)   Covid ในประเทศน่าจะไม่มีแล้วนะครับ แต่เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศให้คนเข้ามา  รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องนี้ แต่ความเห็นผมคนเข้ามาต้องไม่มีเชื้อ Covid (ขณะที่เข้ามาในประเทศ) แต่ถ้าไปกักตัวเขาไม่ให้ไปไหน 14 วัน ก็คงไม่มีใครอยากเข้ามา น่าจะ Swab ทุก 5-7 วัน ถ้าเกิด  +ve หลังเข้ามาแล้ว ต้องสามารถรู้ว่าไปพบใครและไปที่ไหนมาบ้าง ซึ่งอีกไม่นานรัฐบาลคงประกาศวิธิปฏิบัติครับ
(3)   UCEP  ฉุกเฉินวิกฤต เดือนมิถุนายนนี้มีผู้ป่วยมา ER โรงพยาบาลมากขึ้นเป็น 2,286 ราย และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องรักษาทันที เคลื่อนย้ายไม่ได้ 2,219 ราย ที่กองทุนเป็นผู้จ่ายให้ เราเคยมีเข้าเกณฑ์สูงสุดในปีนี้ คือเดือนมกราคม 2,693 ราย  ผมคิดว่าก็คงจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกครับ
(4)    ตอนนี้ขออนุญาตแนะนำสำหรับเพื่อนแพทย์ที่สนใจในการลงทุน มีแฟนเพจใน  FACEBOOK  ชื่อ  Doctorinvest  ขอเชิญกดติดตาม และ ติดดาว   ครับผม  
       
              ขอให้ปลอดภัยครับ
             นายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์
          E-mail:aurchart@gmail.com,  Fax: 02-3740804, มือถือ 081-9118901
 
ปัญหาทุกเรื่องติดต่อได้ครับ :  พญ. สมศรี  081-8214593,     นพ.ชาตรี   081-9850839,  
         นพ. วิสูตร  086-0019228,     นพ. ทวีศิลป  089-8139393,
         นพ. เอื้อชาติ  081-9118901,  นพ. กัมมันต์   089-8811673,  
         นพ. รณชัย  089-6781295      
ส่งโดย: dr.friend
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 137  
   
180.183.244.128 fwd for 10.100.200.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 07/08/20 เวลา 17:03:13 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ด้วยความเคารพครับ  
แพทยสภามีปัญหาเรื่องการสือสารกับสังคม ทั้งๆที่ผมอ่านดูแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมทั้งผู้ป่วย จริงอยู่ ที่งานนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภา แต่ถ้าแพทยสภาไม่ทำแล้วใครจะทำ  
ผมว่าที่ข้อความที่แพทยสภาประกาศออกมา ดูเหมือนครูแพทย์สอนนักเรียนแพทย์ ถูกต้องและตรงไปตรงมา แต่สังคมไม่เข้าใจ
ลองเปลี่ยน tactic ไหมครับ

to cure, sometimes
to relieve, often
to comfort, always
ส่งโดย: Sound_of_silence
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 222  
   
223.205.249.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by