ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
News >> Today News >> อุ่นใจทุกการเดินทางด้วยประกันอุบัติเหตุและประกันที่เกี่ยวข้อง
(Message started by: unyana on 12/22/20 เวลา 18:27:19)

Title: อุ่นใจทุกการเดินทางด้วยประกันอุบัติเหตุและประกันที่เกี่ยวข้อง
ส่งโดย unyana on 12/22/20 เวลา 18:27:19
          คนใช้รถส่วนใหญ่ต้องเพิ่มความคุ้มครองด้วยการทำ “ประกันภัย ยานพาหนะ” ไว้เพื่อให้ความคุ้มครองยานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่, รวมถึงให้ความคุ้มครองคนที่อยุ่ในยานพาหนะและคู่กรณีด้วย ซึ่งในกฎหมายก็กำหนดให้ผุ้ใช้รถต้องทำประกันภัย (เพิ่มเติม: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance.html)  ภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบกรณีเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ แต่บางรายอาจเลือกทำ ประกันภัย ภาคสมัครใจเพื่อให้ความอุ่นใจจากความคุ้มครองที่มากขึ้นกว่าที่กฎหมายกำหนด

          แต่กระนั้นก็ยังสามารถเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือกทำ ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บ, ทุพลภาพหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการใช้รถหรือไม่ก็ตาม เพราะบางครั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรถ จากประกันภัยยานพาหนะหรือประกันภัยภาคบังคับอาจจะไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้เงินชดเชยจาก ประกันอุบัติเหตุ มาเพิ่มเติมได้ ซึ่งการทำ ประกันอุบัติเหตุ นั้น สามารถเลือกทำแบบเดี่ยว ๆ หรือทำเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ประกันชีวิต ก็ได้ แต่กระนั้นก็ยังมีกรมธรรม์ ประกันชีวิต บางประเภทที่กำหนดให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุไว้แล้วโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม

          แต่หากจะต้องเดินทางในระยะไกล อาทิ การเดินทางไปต่างประเทศ หากจะเพิ่มความอุ่นใจให้มากขึ้นควรเลือกทำ ประกันภัยการเดินทาง ซึ่งจะเป็นกรมธรรม์เฉพาะและใช้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 วัน, 7 วัน เป็นต้น ประกันภัยการเดินทาง นี้ จะให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล, สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในช่วงที่มีการเดินทางตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้อุ่นใจมากขึ้นกับการเดินทางไปต่างประเทศเพราะหากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจะไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะมี ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองอยู่

          สำหรับการทำประกันที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมถึงการทำ ประกันภัยชีวิต (https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance/savings-insurance.html)ที่มีค่ากรมธรรม์ เป็นเงินค่าใช้จ่ายอีกก้อนนั้น ควรเลือกชำระด้วย “บัตรเครดิต” แทนเงินสดหรือการตัดเงินในบัญชีธนาคาร เพราะจะทำให้ได้คะแนนสะสะสม( Reward) จากบัตร เพื่อเก็บไว้แลกเป็นของรางวัล, ส่วนลดร้านค้าหรือบริการตามไลฟ์สไตล์ที่โปรดปราน เนื่องจากการใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิต ทุก 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนอยู่แล้วดังนั้นค่าใช้จ่ายในด้านการทำประกันที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ก็สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมกลับมาได้ไม่น้อยเช่นกันThaiClinic.Com . All Rights Reserved.