ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
News >> Today News >> รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาร
(Message started by: Duangrat_BOE on 10/08/12 เวลา 10:53:43)

Title: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาร
ส่งโดย Duangrat_BOE on 10/08/12 เวลา 10:53:43
            ผู้ประสานงานโครงการโครงการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ  จำนวน ๑  ตำแหน่ง  
 มีคุณสมบัติดังนี้
-  สัญชาติไทย
-  เพศชาย/ หญิง  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านพยาบาล.เทคนิคการแพทย์ หรือ   สาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข            
-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม เช่น Epi info, SPSS, SAS, Stata  
-   มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาอาชีพอย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประสานงาน, สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา หรือการวิจัยทางด้านสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-  มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ รับผิดชอบงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-  อัตราค่าจ้าง 20,๐๐๐ – 35,๐๐๐ บาท (ตามประสบการณ์ด้านการทำงาน)

               
๑.  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
             ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร สำนักระบาดวิทยา  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๖ ชั้น ๖  ถนนติวานนท์   จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๗๘๐/๐ ๒๕๙๐ ๑๘๘๒  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ  ๒.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
                     ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัครด้วย ดังนี้
              ๒.๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  ๑ ปี  จำนวน ๑  รูป
              ๒.๒   ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
              ๒.๓.  ใบแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
              ๒.๔   ใบรับรองการทำงาน หรือใบผ่านงาน
              ๒.๕   ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน   ๑   เดือน  
              ๒.๖   หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๓.  วิธีการคัดเลือก  ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยวิธีสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน
 4.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  เวลา  ๙.๓๐  น.  
 ๕.  ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
 จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.