หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   News
   Today News
   Post reply ( Re: การหลั่งเร็วได้บั่นทอนความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ของคู่รักแล้วห )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 03/27/13 เวลา 07:55:37
    สิงคโปร์--25 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
 
     ในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุโรป (European Association of Urology, EAU) ครั้งที่ 28 ที่เมืองมิลาน ซึ่งเป็นงานประชุมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีผู้ร่วมงานกว่า 14,000 คน จากมากกว่า 100 ประเทศ ได้มีการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตระหนักและพิจารณาถึงผลกร ะทบของอาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ที่มีต่อสุภาพบุรุษและคู่รักของพวกเขา การประชุมสัมมนาในหัวข้อ การรักษาอาการหลั่งเร็ว: มุมมองใหม่สำหรับคู่รัก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Menarini Group นี้ มีการหารือในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ การหลั่งเร็วที่เป็นมากกว่าความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย การวินิจฉัยและการรักษาอาการหลั่งเร็วในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป รวมถึงการรักษาอาการหลั่งเร็ว ด้วยยาใหม่ โดยรักษาแบบตามความต้องการ (on-demand) เพื่อชะลอการหลั่งเร็ว
 
     การหลั่งเร็วเป็นความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบบ่อยในผู้ชายที่ไม่สามา รถควบคุมการหลั่งได้1 โดยส่วนใหญ่เรามักคิดว่าผู้ชายคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วเพียงฝ ่ายเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งเร็วมีผลต่อคู่รักของเขาด้วยเช่นกัน เนื่องจากอาการดังกล่าวทำให้ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักลดลง1,2  หนึ่งในสามของผู้ชาย2ที่มีอาการหลั่งเร็วบางรูปแบบตามการบ่งชี้ของเครื่องมื อวินิจฉัยการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation Diagnostic Tool, PEDT) 3จำเป็นต้องหยิบยกผลกระทบของการหลั่งเร็วที่มีต่อความสัมพันธ์ของตนมาไว้เป็ นลำดับต้นๆ
 
     ดร. มาสซิโม โนตาริ (Dr. Massimo Notari) หัวหน้าฝ่ายบริหารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของกลุ่มบริษัท Menarini International กล่าวว่า "ผลกระทบของการหลั่งเร็วไม่ได้มีต่อผู้ชายเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของคู่รักด้วย เมื่อฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ จะเกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจทางเพศโดยตรงต่อคู่รัก ส่งผลให้สูญเสียความรู้สึกใกล้ชิด อีกทั้งรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกเขามีสิ่งสำคัญบางอย่างที่ขาดหายไป เมื่อทราบดีแล้วว่าการหลั่งเร็วเป็นปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบได้ทั่วไปใ นผู้ชาย เราจึงควรหันมาสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ผู้ชายและคู่รักจะรู้สึกสบาย ใจที่จะเข้ารับการรักษาจากแพทย์”
 
     ผลกระทบของการหลั่งเร็วต่อความสัมพันธ์
     เนื่องจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตคู่ ที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Sexual Medicine2 ในปี 2555 พบว่าผู้ตอบคำถามเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอาการหลั่งเร็วต่างไม่พอใจกับความสั มพันธ์ทางเพศของตัวเอง ซึ่งผลเป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาวิจัยอีกงานหนึ่งที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Journal of Sexual Medicine4 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เปิดเผยว่าคู่รักของผู้ชายที่มีปัญหาการหลั่งเร็ว มีเพียง 38.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รายงานว่าตน “พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ ในขณะที่คู่รักของผู้ชายที่ไม่มีปัญหาการหลั่งเร็วมีสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าพวกเขารู้สึก “พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ
 
     ในประเทศเกาหลีมีรายงานว่ามีผู้ชาย 27 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วนั้น ได้มีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน 5 โดยพบว่าผู้ชายที่เผชิญกับภาวะหลั่งเร็วมีความต้องการทางเพศลดลง มีความพึงพอใจทางเพศของตนและคู่รักลดลง และความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่มีภาวะหลั่งเ ร็ว ศาสตราจารย์ซุง วอน ลี แผนกศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงกยุนกวน แห่งศูนย์การแพทย์ซัมซุง กรุงโซล ประเทศเกาหลี และประธานสมาคมแพทย์ทางเพศศึกษาและบุรุษเวชศาสตร์แห่งเกาหลี ได้แสดงความเห็นว่า “ที่เกาหลี หรือในนามของประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยรวม ผู้ชายทั้งหลายที่มีการหลั่งเร็วจะต้องได้รับการปรึกษาเรื่องทางเพศเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศของตนและคู่รักให้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรตระหนักเสมอว่าอาการหลั่งเร็วนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้ชาย เท่านั้น แต่ยังผลไปถึงคู่รักของเขาด้วย หากสามารถรักษาอาการหลั่งเร็วได้สำเร็จ จะทำให้ตัวผู้ชายเองสามารถควบคุมการหลั่งได้ เขาและคู่รักของเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”
 
     ศาสตราจารย์กาเนช อาไดกัน ผู้ร่วมวิจัยในงานศึกษาเรื่องการหลั่งเร็วในเอเชีย ประจำปี 25552 และนักเพศศาสตร์ทางคลินิกที่ศูนย์สตรี ที่โรงพยาบาล National University Hospital ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “การหลั่งเร็วอาจเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อผู้ชายเกิดอาการหลั่งเร็ว ก็ยากที่พวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนั่นหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่น่าพึงพอใจด้วย แต่พวกเขาสามารถได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการ หลั่งได้ดีขึ้น เราจำเป็นต้องทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการหลั่งเร็ว เพื่อผู้ชายและคู่นอนของเขาจะได้ไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกว่าอยากเข้ารับการรักษา”
 
     ในงานประชุมสัมมนาในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุ โรป ครั้งที่ 28 นี้ สะท้อนให้เห็นชัดแล้วว่า Menarini มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในปัญหาการหลั่งเร็ว ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างเหมาะสม1,6 การรักษาอาการหลั่งเร็วที่มีประสิทธิภาพจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการควบคุมก ารหลั่งและเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตโดยรวมให้แก่ทั้งผู้ชายและคู่รักของพวกเขา7
 
     -จบ-
 
     เกี่ยวกับ Menarini Asia-Pacific (ชื่อเดิม Invida Group)
     Menarini Asia-Pacific สมาชิกเครือบริษัท Menarini Group ที่มีสำนักงานหลักอยู่ในประเทศอิตาลี เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรั บผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วภูมิภาค ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 3,300 คนในตลาดหลัก 13 ประเทศ Menarini Asia-Pacific ดำเนินงานครอบคลุมความต้องการในห่วงโซ่ทางการค้า ตั้งแต่การอนุมัติทะเบียนและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารการผลิต รวมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า ที่ต้องการก้าวเป็นส่วนหนึ่งในวงการยาที่กำลังเติบโตในเอเชียแปซิฟิก
 
     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านท่www.menariniapac.com
 
     อ้างอิง
     1. Wespes E, Eardley AE, Giuliano F, Hatzichristou D, Hatzimouratidis K, Montorsi F, et al. European Association of Urology: Guidelines Male Sexual Dysfunction: Erectile dysfunction and premature ejaculation. [Internet] 2013 Mar [cited 2013 Mar 18]. Available from: http://www.uroweb.org/fileadmin/guidelines/2012_Guidelines_large_text_pr int_total_file.pdf .
     2. McMahon CG, Lee G, Park JK, Adaikan PG. Premature ejaculation and erectile dysfunction prevalence and attitudes in the Asia-Pacific region. J Sex Med. 2012;9:424-465.
     3. Symonds T, Perelman MA, Althof S, Giuliano F, Martin M, May K, et al. Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool. Eur Urol. 2007;52(2):565-573.
     4. Patrick DL, Althof SE, Pryor JL, Rosen R, Rowland DL, Ho KF, et al. Premature ejaculation: an observational study of men and their partners. J Sex Med. 2005;2(3):358-367.
     5. Lee SW, Lee JH, Sung HH, Park HJ, Park JK, Choi SK. The prevalence of premature ejaculation and its clinical characteristics in Korean men according to different definitions. Int J Impot Res. 2013;25(1):12-17.
     6. Sotomayor M. The burden of premature ejaculation: the patient's perspective. J Sex Med. 2005;2 Suppl 2:110-114.
     7. Revicki D, Howard K, Hanlon J, Mannix S, Greene A, Rothman M. Characterizing the burden of premature ejaculation from a patient and partner perspective: a multi-country qualitative analysis. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:33.
 
     สำหรับสื่อที่มีคำถาม:
 
     ประชาสัมพันธ์ของ Ogilvy
 
     Derek Mitchell
     อีเมล: derek.mitchell@ogilvy.com  
     โทร: +65 6213 7929
 
     Kimberly Mah
     อีเมล: Kimberly.mah@ogilvy.com  
     โทร: +65 6213 9940
จากคุณ: XRumerTest โพสเมื่อวันที่: 10/11/13 เวลา 17:20:42
&#109;&#105;&#117;&#109;&#105;&#117;&#32;&#12496;&#12483;&#12464;&#32;&# 12500;&#12531;&#12463;&#109;&#105;&#117;&#32;&#109;&#105;&#117;&#32;&#36 001;&#24067;&#32;&#20154;&#27671;&#112;&#97;&#117;&#108;&#32;&#115;&#109 ;&#105;&#116;&#104;&#32;&#108;&#117;&#103;&#103;&#97;&#103;&#101;&#109;& #105;&#117;&#32;&#109;&#105;&#117;&#32;&#12496;&#12483;&#12464;&#32;&#26 032;&#20316;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116 ;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46;&#106 ;&#112;&#47;&#99;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#48;&#55;&#34;&#32;& #116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12496;&#12483;&#12464;&#32;&#36 001;&#24067;&#34;&#62;&#12496;&#12483;&#12464;&#32;&#36001;&#24067;&#60; &#47;&#97;&#62;&#36001;&#24067;&#32;&#122;&#111;&#122;&#111;&#116;&#111; &#119;&#110;&#109;&#105;&#117;&#109;&#105;&#117;&#32;&#12496;&#12483;&#1 2464;&#32;&#12522;&#12508;&#12531;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47 ;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#99;&#104;&#11 7;&#97;&#110;&#103;&#50;&#51;&#52;&#47;&#115;&#109;&#105;&#116;&#104;&#3 2;&#36001;&#24067;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104 ;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46 ;&#106;&#112;&#47;&#99;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#49;&#49;&#34; &#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#109;&#99;&#109;&#32;&#360 01;&#24067;&#34;&#62;&#109;&#99;&#109;&#32;&#36001;&#24067;&#60;&#47;&#9 7;&#62;&#109;&#105;&#117;&#109;&#105;&#117;&#32;&#12513;&#12531;&#12474; &#99;&#104;&#117;&#109;&#115;&#32;&#12496;&#12483;&#12464;&#109;&#105;&# 117;&#32;&#109;&#105;&#117;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#20154;&#27671;&#6 0;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&# 58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#9 9;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#51;&#53;&#34;&#32;&#116;&#105;&#11 6;&#108;&#101;&#61;&#34;&#112;&#97;&#117;&#108;&#32;&#115;&#109;&#105;&# 116;&#104;&#32;&#12509;&#12540;&#12481;&#34;&#62;&#112;&#97;&#117;&#108; &#32;&#115;&#109;&#105;&#116;&#104;&#32;&#12509;&#12540;&#12481;&#60;&#4 7;&#97;&#62;&#12503;&#12521;&#12480;&#32;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489 ;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#11 1;&#46;&#106;&#112;&#47;&#99;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#49;&#51 ;&#47;&#109;&#105;&#117;&#109;&#105;&#117;&#32;&#114;&#116;&#48;&#51;&#5 6;&#51;&#109;&#105;&#117;&#109;&#105;&#117;&#32;&#12496;&#12483;&#12464; &#32;&#12500;&#12531;&#12463;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61 ;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108 ;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#99;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#53 ;&#51;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#109;&#117;&#10 8;&#98;&#101;&#114;&#114;&#121;&#32;&#12496;&#12483;&#12464;&#34;&#62;&# 109;&#117;&#108;&#98;&#101;&#114;&#114;&#121;&#32;&#12496;&#12483;&#1246 4;&#60;&#47;&#97;&#62;&#109;&#99;&#109;&#32;&#36890;&#36009;&#25163;&#24 115;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#12502;&#12521;&#12531;&#12489;&#32;&# 36001;&#24067;&#32;&#20385;&#26684;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#10 2;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98 ;&#108;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#99;&#104;&#117;&#97;&#110;&#103;&#5 0;&#52;&#49;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12513;&# 12531;&#12474;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#12458;&#12473;&#12473;&#12513; &#34;&#62;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#36001;&#24067;&#32;&#12458;&#12 473;&#12473;&#12513;&#60;&#47;&#97;&#62;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#4 7;&#47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#99;&#10 4;&#117;&#97;&#110;&#103;&#50;&#53;&#50;&#47;
 


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->