หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   News
   Today News
   Post reply ( Re: วีดีโอเกมทำให้เด็กอ่านหนังสือและทำการบ้านน้อยลง )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: Dr.OU โพสเมื่อวันที่: 08/07/07 เวลา 10:27:41
สถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกา สำรวจพบว่า เด็กผู้ชายที่เล่นวีดีโอเกมในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือ น้อยลง 30 เปอร์เซ็นต์  เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เล่น ส่วนเด็กผู้หญิงที่เล่น ก็จะใช้เวลากับการอ่านหนังสือ น้อยลง 34 เปอร์เซ็นต์
 
แต่นักวิจัยบอกว่า การเล่นวีดีโอเกมของเด็กกลุ่มนี้ ยังไม่อาจระบุได้ว่าเป็นการบั่นทอนเวลาของการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว  
 
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นของ University of Michigan  และนักวิจัยบอกว่า เกมทำให้เด็กใช้เวลาอ่านหนังสือและทำการบ้านน้อยลง แต่ยังไม่ไปบั่นทอนการใช้เวลาร้วมกับคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ  
 
งานวิจัยนี้ เกิดขึ้นหลังจากแพทย์ในสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ทุก ๆ ฝ่ายตระหนักถึงการปล่อยให้เด็กใช้เวลาหมดไปกับการเล่นวีดีโอเกม อีกทั้งยังเคยมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ ที่ระบุว่า การเล่นวีดีโอเกมเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลต่อความเข้าใจในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกทั้งยังมีแพทย์บางกลุ่มบอกว่า การเล่นวีดีโอเกมนี้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมของเด็ก ๆ และอาจจะนำไปสู่อาการติดได้  
 
นักวิจัย บอกว่า พวกเขาก็ต้องการจะทราบว่า เกมส่งผลกระทบต่อการเรียนและการเข้าสังคมของเด็ก ๆ มากน้อยแค่ไหน เช่นกัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ได้เก็บข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างจากเด็กอายุ 10-19 ปี ทั่วสหรัฐ ในปี 2002 และติดตามผลในระยะยาวเป็นประจำทั้งช่วงวันหยุดและวันธรรมดา  จำนวน ของเด็กที่สำรวจ 1491 คน โดย 36 เปอร์เซ็นต์ เป็นเด็กวัยรุ่น ที่เล่นวีดีโอเกม 80 เปอร์เซนต์เป็นผู้ชาย
 
จากข้อมูงพบว่า เด็กผู้ชาย จะใช้เวลาประมาณ 58 นาที ในการเล่นวีดีโอเกมช่วงวันธรรมดา และในวันหยุด จะเล่นประมาณ 1 ชั่วโมง 37 นาที  ส่วนเด็กผู้หญิง จะใช้เวลาเล่นในวันธรรมดา 44 นาที วันหยุด 1 ชั่วโมง 4 นาที  
 
นักวิจัยบอกอีกว่า การเล่นวีดีโอเกมนี้ ทำให้เด็กสนใจการอ่านและการบ้านน้อยลง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนมากนัก เพราะเด็กบางคนแม้จะใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผลการเรียนตกลง
จากคุณ: Allure โพสเมื่อวันที่: 10/12/07 เวลา 00:47:28
Definitely, agree with this one.
จากคุณ: dan โพสเมื่อวันที่: 11/01/07 เวลา 13:30:55
เล่นแล้วติด น่าจะให้เขาติดความดี
จากคุณ: dan โพสเมื่อวันที่: 11/01/07 เวลา 13:32:48
เล่นแล้วติด น่าจะให้เขาติดความดี
จากคุณ: kittiphan โพสเมื่อวันที่: 03/01/08 เวลา 10:15:10
Cheesygood luck
จากคุณ: Pao_devil โพสเมื่อวันที่: 08/24/08 เวลา 00:22:28
ตอนเด็กผมก็เล่น  แล้วผลการเรียนก็ตกด้วยครับ
 
แต่โชคดีที่เป็นคนไม่ติดเกม
จากคุณ: mastang โพสเมื่อวันที่: 07/01/12 เวลา 07:31:57
ถ้าเล่นเพื่อผ่อนคลาย ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ  Grin
จากคุณ: ดรีม โพสเมื่อวันที่: 07/09/12 เวลา 21:58:20
ก็น่าจะจริง เเค่ 30 เปอร์เซ็นต์เเต่ได้ฝึกสมองให้ลูกก็โอเค
จากคุณ: XRumerTest โพสเมื่อวันที่: 10/14/13 เวลา 22:26:14
&#12522;&#12513;&#12452;&#12463;&#32;&#26381;&#116;&#104;&#101;&#32;&#11 0;&#111;&#114;&#116;&#104;&#32;&#102;&#97;&#99;&#101;&#32;&#26413;&#2414 0;&#12501;&#12451;&#12487;&#12522;&#12486;&#12451;&#32;&#12500;&#12540;& #12467;&#12540;&#12488;&#26381;&#32;&#12469;&#12452;&#12474;&#60;&#97;&# 32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;& #47;&#97;&#109;&#101;&#98;&#108;&#111;&#46;&#106;&#112;&#47;&#97;&#110;& #105;&#110;&#105;&#49;&#53;&#54;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101; &#61;&#34;&#36890;&#36009;&#32;&#12501;&#12449;&#12483;&#12471;&#12519;& #12531;&#34;&#62;&#36890;&#36009;&#32;&#12501;&#12449;&#12483;&#12471;&# 12519;&#12531;&#60;&#47;&#97;&#62;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#1 14;&#116;&#104;&#32;&#102;&#97;&#99;&#101;&#32;&#106;&#101;&#115;&#116;& #101;&#114;&#28608;&#23433;&#32;&#26381;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#4 7;&#47;&#102;&#97;&#110;&#122;&#117;&#105;&#49;&#49;&#46;&#108;&#105;&#1 18;&#101;&#106;&#111;&#117;&#114;&#110;&#97;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109; &#47;&#47;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#114;&#116;&#104;&#32;&#10 2;&#97;&#99;&#101;&#32;&#26085;&#26412;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101; &#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#114;&#115;&#102 ;&#115;&#97;&#120;&#99;&#46;&#108;&#105;&#118;&#101;&#106;&#111;&#117;&# 114;&#110;&#97;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#47;&#34;&#32;&#116;&#105;&# 116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#36196;&#12385;&#12419;&#12435;&#32;&#26381;& #34;&#62;&#36196;&#12385;&#12419;&#12435;&#32;&#26381;&#60;&#47;&#97;&#6 2;&#26381;&#32;&#23433;&#12356;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#26381;&#32 ;&#36890;&#36009;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#114;&#116;&#104;&# 32;&#102;&#97;&#99;&#101;&#32;&#100;&#111;&#116;&#32;&#115;&#104;&#111;& #116;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116; &#112;&#58;&#47;&#47;&#115;&#105;&#99;&#105;&#97;&#115;&#99;&#105;&#46;& #108;&#105;&#118;&#101;&#106;&#111;&#117;&#114;&#110;&#97;&#108;&#46;&#9 9;&#111;&#109;&#47;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#3 6196;&#12385;&#12419;&#12435;&#32;&#26381;&#32;&#12469;&#12452;&#12474;& #34;&#62;&#36196;&#12385;&#12419;&#12435;&#32;&#26381;&#32;&#12469;&#124 52;&#12474;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12362;&#12375;&#12419;&#12428;&#32;&#12 501;&#12449;&#12483;&#12471;&#12519;&#12531;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58 ;&#47;&#47;&#117;&#104;&#98;&#115;&#117;&#97;&#46;&#108;&#105;&#118;&#10 1;&#106;&#111;&#117;&#114;&#110;&#97;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#47;&# 47;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#114;&#116;&#104;&#32;&#102;&#97; &#99;&#101;&#32;&#26085;&#26412;&#110;&#111;&#114;&#99;&#101;&#32;&#102; &#97;&#99;&#101;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;& #116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#113;&#102;&#100;&#115;&#120;&#12 0;&#99;&#46;&#108;&#105;&#118;&#101;&#106;&#111;&#117;&#114;&#110;&#97;& #108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#47;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101; &#61;&#34;&#97;&#114;&#114;&#111;&#119;&#32;&#26381;&#34;&#62;&#97;&#114 ;&#114;&#111;&#119;&#32;&#26381;&#60;&#47;&#97;&#62;&#36890;&#36009;&#32 ;&#38772;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#114;&#116;&#104;&#32;&#102 ;&#97;&#99;&#101;&#32;&#12490;&#12490;&#12511;&#12459;&#12522;&#12517;&# 12483;&#12463;&#32;&#36890;&#36009;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#10 2;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#101;&#102;&#1 00;&#115;&#115;&#120;&#99;&#46;&#108;&#105;&#118;&#101;&#106;&#111;&#117 ;&#114;&#110;&#97;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#47;&#34;&#32;&#116;&#105 ;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#116;&#104;&#101;&#32;&#110;&#111;&#114;&# 116;&#104;&#32;&#102;&#97;&#99;&#101;&#32;&#119;&#105;&#110;&#100;&#115; &#116;&#111;&#112;&#112;&#101;&#114;&#34;&#62;&#116;&#104;&#101;&#32;&#1 10;&#111;&#114;&#116;&#104;&#32;&#102;&#97;&#99;&#101;&#32;&#119;&#105;& #110;&#100;&#115;&#116;&#111;&#112;&#112;&#101;&#114;&#60;&#47;&#97;&#62 ;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#116;&#121;&#105;&#115;&#99;&#1 06;&#97;&#46;&#108;&#105;&#118;&#101;&#106;&#111;&#117;&#114;&#110;&#97; &#108;&#46;&#99;&#111;&#109;&#47;&#47;
 


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->