ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
(Message started by: spiderman on 01/09/21 เวลา 17:24:05)

Title: มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
ส่งโดย spiderman on 01/09/21 เวลา 17:24:05
เห็นคนไข้มาขอซื้อเรื่อยๆ ที่ผมรู้มาถ้าไม่ได้มาตรวจที่คลินิกก่อน ก็จะไม่ออกให้ ที่ผมเข้าใจถูกใช่เปล่าครับ แต่เห็นคนไข้มาถามซื้อเรื่อยๆเลยสงสัยว่าเคยซื้อได้เหรอครับ

Title: Re: มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
ส่งโดย only2b on 01/10/21 เวลา 12:18:33
เข้าใจถูกแล้ว แต่คนไข้หรือญาติคนไข้พยายามจะหา เพราะได้ผลประโยชน์จากใบรับรองแพทย์มากกว่าเงินที่เสียให้แพทย์ ไม่มีใครออกให้หรอกเพราะเสี่ยงมาก คนจะซื้อก็ตระเวณหาไปเผื่อฟลุ๊ค

Title: Re: มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
ส่งโดย doreus on 01/10/21 เวลา 14:05:26
คนไข้ส่วนใหญ่เรียกใบรับรองการเจ็บป่วยว่าใบรับรองแพทย์ ก็คงต้องอธิบายกันไปว่าไม่ใช่ และออกให้ได้ตามจริงเท่านั้น

Title: Re: มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
ส่งโดย necessary evil on 01/10/21 เวลา 17:03:33
มีอีกประเภท
บอกอาหารเจ็บป่วยเสร็จสรรพ อาการ subjective ล้วนๆ
พอจ่ายยา ไม่เอายาทุกชนิด ขอใบรับรองแพทย์ไปหยุดงานอย่างเดียว

แบบนี้พฤติการณ์เล็งเห็นได้ว่าแกล้งป่วย อยากได้ใบรับรองแพทย์ไปหยุดงาน อย่าฝันว่าจะได้

Title: Re: มีคลินิกไหนขายใบรับรองแพทย์ลางานเหรอครับ
ส่งโดย หมอหมู on 01/16/21 เวลา 15:50:48
๑. ตามกฎหมาย ... ซื้อ ไม่ได้

๒. ชีวิตจริง ใบรับรองแพทย์ (ลาป่วย หรือ ทำใบขับขี่) ..  มีทั้งที่ ซื้อได้ จากแพทย์ที่ขาย (ทั้งที่มันผิด) และ จากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์แพทย์กับใบรับรองแพทย์

การออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นเท็จ แพทย์อาจได้รับโทษได้อย่างน้อย 2 สถานคือ

1. ความผิดทางกฎหมายอาญา มาตรา 269

ซึ่งระบุว่า ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือ วิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประกอบการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2. ความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษามารยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวดที่ 3 ข้อที่ 9

ซึ่งระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นความเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดย ไม่สุจริตในเรื่องใดเกี่ยวกับวิชาชีพของตน ซึ่งอาจถูกลงโทษถึงขั้น พักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประชาชนกับใบรับรองแพทย์

สำหรับประชาชนที่ให้แพทย์ออกใบรับรองให้ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ถูกต้อง และ นำใบรับรองนั้นไปใช้ ก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 269 ด้วย (ผู้ใดทุจริต ใช้ หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำผิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)จะเห็นได้ว่าใบรับรองแพทย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของกฎหมาย และการที่ผู้ป่วยจะขอใบรับรองแพทย์ก็ต้องคำนึงถึงว่าจะนำใบรับรองแพทย์ไปใช้เพื่ออะไร .. แพทย์จะได้ออกใบรับรองให้ถูกต้องกับการนำไปใช้มากที่สุด

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแพทย์และผู้ป่วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความถูกต้องและเป็นจริง เพราะการออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นเท็จก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งแพทย์ และ ผู้ที่นำใบรับรองแพทย์นั้นไปใช้กฎหมายที่ควรทราบเพิ่มเติม

1.1 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 177 ผู้ใดเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

1.2 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 279 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูก-กระทำร้าย ได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบสองปี อันตรายสาหัสคือ

1.ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือ เสีย ญาณประสาท

2.เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์

3.เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด

4.หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว

5.แท้งลูก

6.จิตพิการอย่างติดตัว

7.ทุพพลภาพ หรือป่วยเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

8.ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบกรณียะกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน


ปล. ใบรับรองแพทย์ ไม่ใช่แค่เรื่องของ แพทย์ กับ ผู้ป่วย (ญาติ) แต่ ใบรับรองแพทย์ จะถูกตรวจสอบโดย "บุคคลที่ ๓" เสมอ .. ดังนั้น แพทย์ ก็ต้องระมัดระวังตนเอง อย่าทำเพราะเกรงใจ หรือ อามิสสินจ้าง เพราะ ถ้าเกิดปัญหาขึ้น อาจหมดอนาคต

หวังว่า ผู้ป่วย(ญาติ) จะเข้าใจและเห็นใจแพทย์ มากขึ้นนะครับ

ความรู้เกี่ยวกับ ใบรับรองแพทย์      
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2008&group=4&gblog=5ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.