ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> จดหมายเพื่อนแพทย์ฉบับที่ 235
(Message started by: dr.friend on 07/07/20 เวลา 08:48:42)

Title: จดหมายเพื่อนแพทย์ฉบับที่ 235
ส่งโดย dr.friend on 07/07/20 เวลา 08:48:42
ฉบับที่ 235

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

เพื่อนแพทย์ที่รัก  :   เรื่องย้าย ผอ.ขอนแก่นยังไม่ค่อยจะจางหายเลยก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมา แต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับ
ผู้ป่วยและขบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มออกมาโจมตีครับ ผมลองให้อ่านประกาศของแพทยสภา เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยที่แพทยสภาประกาศออกไป 10 ข้อ ให้ดู
(1)      ด้วยกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น ทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสำคัญ แต่นอกเหนือจากความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุขแล้วหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ คือ “การได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย” ซึ่งหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันตระหนักหรือทราบมาก่อนว่า เป็นสิ่งจำเป็นและมีผลอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) และ ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภาจึงออกประกาศเรื่อง “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” ดังนี้
     ข้อ  ๑   การเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตนเอง   รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้ หากผู้ป่วยเห็นว่าไม่อาจทำตามคำแนะนำดังกล่าวได้  ผู้ป่วยควรแจ้งให้ทราบโดยทันที เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
     ข้อ  ๒   ผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ   “ที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้”    ของผู้ป่วยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทั้งนี้ เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันมิให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อตัวผู้ป่วยเองและต่อผู้ป่วยรายอื่น  รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
     ข้อ  ๓   ผู้ป่วยพึงปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลกำหนดไว้
     ข้อ  ๔   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิผู้ป่วยตามที่กำหนดไว้ต้องไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยท่านอื่น
     ข้อ  ๕   ผู้ป่วยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุข หากมีกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ท่านสามารถให้คำแนะนำหรือใช้สิทธิร้องเรียนได้ตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น ๆ
     ข้อ  ๖   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า ห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกอยู่ใน
“ภาวะเร่งด่วนและเป็นภยันตรายอันใกล้ต่อชีวิต” เป็นสำคัญ บุคลากรสาธารณสุขจะให้การรักษาตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์เป็นสำคัญ  ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของบุคลากรในห้องฉุกเฉิน
     ข้อ  ๗   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า “ทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด”  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมกับสถานพยาบาล  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอันมีค่าอย่างระมัดระวัง   การ
กระทำใด ๆ ของผู้ป่วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า และส่งผลเสียร้ายแรงต่อการรักษาพยาบาลของตัวผู้ป่วยเอง  รวมทั้งต่อผู้ป่วยท่านอื่น
     ข้อ  ๘   ผู้ป่วยพึงเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยท่านอื่นในสถานพยาบาล  โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง  ห้ามกระทำการถ่ายรูป  บันทึกเสียงหรือภาพเคลื่นไหว รวมทั้งกระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้  โดยมิได้รับความยินยอมก่อน
     
     ข้อ  ๙   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า “เอกสารลงนามในการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาล” เป็นเอกสารสำคัญ ที่ให้รายละเอียด ตลอดจนข้อจำกัดและความเสี่ยงของการรักษาพยาบาล ดังนั้น ก่อนทำการลงนามในเอกสารดังกล่าว ผู้ป่วยต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน       ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจใด ๆ ควรสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง
     ข้อ ๑๐   ผู้ป่วยพึงตระหนักว่า การละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น อาจส่งผลเสียต่อการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยเอง     และในบางกรณีหากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่น ท่านอาจได้รับโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
                                         ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ์
                                                   นายกแพทยสภา

จะเห็นว่าไม่ได้บังคับอะไรเลย แต่ก็มีคนหาเรื่องครับ  โชคดีที่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ท่านอาจารย์ประสิทธิ์  คณบดีศิริราช  อุปนายกแพทยสภา และ เลขาธิการ  อาจารย์อิทธพร ได้จัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้จนเป็นที่เข้าใจ ดูเหมือนว่าจะจบนะครับ  แต่อาจจะมีคนจ้องอยู่บ้างเพราะบางครั้งแพทย์เราก็แย่เพราะโดนญาติถ่ายรูปและบันทึกเสียงโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งเกิดขึ้นเสมอ ๆ เราจึงเขียนไว้ในข้อ ๘ ครับ
     เพื่อนแพทย์ถ้าถูกซักถามในเรื่องนี้ช่วยกรุณาอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเอง  และการรักษา
พยาบาลด้วย
(2)        Covid ในประเทศน่าจะไม่มีแล้วนะครับ แต่เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศให้คนเข้ามา  รัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องนี้ แต่ความเห็นผมคนเข้ามาต้องไม่มีเชื้อ Covid (ขณะที่เข้ามาในประเทศ) แต่ถ้าไปกักตัวเขาไม่ให้ไปไหน 14 วัน ก็คงไม่มีใครอยากเข้ามา น่าจะ Swab ทุก 5-7 วัน ถ้าเกิด  +ve หลังเข้ามาแล้ว ต้องสามารถรู้ว่าไปพบใครและไปที่ไหนมาบ้าง ซึ่งอีกไม่นานรัฐบาลคงประกาศวิธิปฏิบัติครับ
(3)   UCEP  ฉุกเฉินวิกฤต เดือนมิถุนายนนี้มีผู้ป่วยมา ER โรงพยาบาลมากขึ้นเป็น 2,286 ราย และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องรักษาทันที เคลื่อนย้ายไม่ได้ 2,219 ราย ที่กองทุนเป็นผู้จ่ายให้ เราเคยมีเข้าเกณฑ์สูงสุดในปีนี้ คือเดือนมกราคม 2,693 ราย  ผมคิดว่าก็คงจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกครับ
(4)    ตอนนี้ขออนุญาตแนะนำสำหรับเพื่อนแพทย์ที่สนใจในการลงทุน มีแฟนเพจใน  FACEBOOK  ชื่อ  Doctorinvest  ขอเชิญกดติดตาม และ ติดดาว   ครับผม
                                   
                                                    ขอให้ปลอดภัยครับ
                                                                        นายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์
                                                      E-mail:aurchart@gmail.com,  Fax: 02-3740804, มือถือ 081-9118901

ปัญหาทุกเรื่องติดต่อได้ครับ :  พญ. สมศรี  081-8214593,     นพ.ชาตรี   081-9850839,
                                                นพ. วิสูตร  086-0019228,     นพ. ทวีศิลป  089-8139393,
                                                นพ. เอื้อชาติ  081-9118901,  นพ. กัมมันต์   089-8811673,  
                                                นพ. รณชัย  089-6781295                    

Title: Re: จดหมายเพื่อนแพทย์ฉบับที่ 235
ส่งโดย Sound_of_silence on 07/08/20 เวลา 17:03:13
ด้วยความเคารพครับ
แพทยสภามีปัญหาเรื่องการสือสารกับสังคม ทั้งๆที่ผมอ่านดูแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมทั้งผู้ป่วย จริงอยู่ ที่งานนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภา แต่ถ้าแพทยสภาไม่ทำแล้วใครจะทำ
ผมว่าที่ข้อความที่แพทยสภาประกาศออกมา ดูเหมือนครูแพทย์สอนนักเรียนแพทย์ ถูกต้องและตรงไปตรงมา แต่สังคมไม่เข้าใจ
ลองเปลี่ยน tactic ไหมครับThaiClinic.Com . All Rights Reserved.