mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

Ultrasound ทารกในครรภ์มีผลข้างเคียงหรือเปล่า
ิbaby เด็ก รังสี อัลตร้าซาวน์ , delivery , pregnancy , คลอดบุตร ,ตั้งครรภ์ 

คุณพ่อบอกว่าอ่านพบในหนังสือพิมพ์ภาษาจีน มีบทความอ้างว่า การ ultrasound ทารกในครรภ์นั้น ไม่ควรทำเกิน 2 ครั้ง เพราะคลื่นเสียงของ ultrasound มีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของตัวอ่อน แต่ในบทความนั้น 
ไม่ได้ระบุไว้ว่า มีผลกระทบอย่างไร 

อยากเรียนถามคุณหมอสูติค่ะว่า การ ultrasound บ่อยนั้น 
ส่งผลกระทบอะไรกับทารกในครรภ์ไหมคะ กำลังกังวลใจค่ะ 

สวัสดีค่ะ

ยังไม่เคยมีรายงานผลเสียของการตรวจอัลตร้าซาวนด์ ในขณะตั้งครรภ์เลย หลังจากมีการนำมาใช้ 50 กว่าปีแล้ว หมายถึงอัลตร้าซาวนด์เพื่อการตรวจ ถ้าอัลตร้าซาวนด์เพื่อการรักษาจะห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะความถี่ของคลื่นเสียงสูงมาก ทำอันตรายต่อทารกได้

แต่แม้จะไม่มีรายงานอันตรายก็ตาม ก็ไม่ควรตรวจพร่ำเพรื่อ และไม่มีเหตุผลอันสมควร ถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆ จะไม่มีการสั่งตรวจด้วยซ้ำไป ถ้าจะตรวจจริงๆ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน แนะนำให้ตรวจ 1 ครั้ง เมื่อคะเนอายุครรภ์ได้ 18 - 20 สัปดาห์ ระยะนี้จะทำให้คำนวนอายุครรภ์ได้ผิดพลาดเพียง 7 วัน และยังเห็นอวัยวะต่างๆของเด็กได้ชัดเจนแล้ว

การตรวจนอกจากนี้ ถ้าสงสัยว่าจะมีอไรผิดปกติ จึงตรวจ บางกรณีอาจจำเป็นต้องตรวจสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง ด้วยซ้ำไป เช่นติดตามจำนวนน้ำคร่ำ ติดตามสุขภาพทารกกรณีที่แม่เป็นเบาหวาน เป็นความดันโลหิตสูง ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์

โดย  หมอสูติค่ะ

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
19 March 2002

Copyright (c) 1998-2001. ThaiClinic.com. All rights reserved.