thaiclinic.com

Medbible logo
mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion MallContact Me

การจัดฟัน

        การจัดฟัน (Orthodontic treatment) เป็นการเคลี่อนฟัน ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้าน ความสวยงามและการทำหน้าที่ โดยอาศัยเครื่องมือบางชนิด
ซึ่งมีทั้งแบบถอดได้และแบบที่ยึดติดอยู่กับตัวฟันแบบที่อยู่ในช่องปาก และแบบที่อยู่นอกช่องปากแบบที่มีสีจากโลหะและ แบบที่มีสีเดียวกับฟันธรรมชาติ

เมื่อไหร่จึงเริ่มจัดได้

   การจัดฟันสามารถกระทำได้ทั้งในเด็กที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบและในผู้ใหญ่ที่ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่แล้ว ทั้งนี้อาจจะมีจุดมุ่งหมายและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไปบ้าง
   การจัดฟันในเด็กอาจจะมีผลทำให้รูปหน้าและรูปร่างของกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแปลงไปได้
   ในขณะที่ในผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเรียงตัวของฟันเท่านั้น
   ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบหน้าได้มากนักและมีข้อจำกัดต่างๆมากกว่าในเด็ก
   ในบางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ไขการสบฟันและรูปร่างใบหน้า
   ให้สมบูรณ์ได้  จึงต้องมีการถอนฟันออกไปบางซี่ หรือในรายที่มีความผิดปกติรุนแรง
   อาจจะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร (Orthognathic surgery)

ระยะเวลาที่ต้องใช้

   ระยะเวลาในการจัดฟันนั้นจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจากมีตัวแปรต่างๆมากมาย
   อาทิเช่น อายุของผู้ป่วย สภาพกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย ความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษา ฯลฯ

ความสำเร็จในการจัดฟัน

   จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจากผู้ป่วยตั้งแต่การมาให้ตรงเวลานัดโดยทั่วไป
   จะต้องมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 3-4 สัปดาห์เพื่อทำการปรับเครื่องมือ
   การรักษาความสะอาดในช่องปาก
   การใส่เครื่องมือบางชนิดในช่องปากด้วยตัวเองจนถึงการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ถ้าปราศจากการร่วมมือที่ดีจากผู้ป่วยแล้ว การจัดฟันอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติและไม่ประสบผลสำเร็จ หรือผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อรับการจัดฟัน

   1.แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร และรักษาความสะอาดฟันและช่องปากให้ดี
   2.ปฏิบัติตัวตามที่ทันตแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด เช่น การใส่ยาง การใส่ retainer การมาตามนัดที่กำหนด
   3. งดอาหารบางประเภท

   - อาหารที่แข็งมาก เช่น อ้อย น้ำแข็ง
   - อาหารเหนียว เช่น หมากฝรั่ง ตังเม เนื้อที่เหนียวมากๆ
   - อาหารหวานจัด เช่น ลูกอม ช็อคโกแลต

อ่านรายละเอียดเรื่องการจัดฟันเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thaiortho.com 

โดย ทพ. ณพงษ์  พัวพรพงษ์   ทันตแพทย์จัดฟัน

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion Mallcontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
22 June 2000

Copyright (c) 1998-2000. ThaiClinic.com. All rights reserved.