ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Thaiclinic JOB >> รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย. รับสมัครแพทย์ ทันตแพทย์
(Message started by: Dr.OU on 02/24/20 เวลา 17:23:01)

Title: รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย. รับสมัครแพทย์ ทันตแพทย์
ส่งโดย Dr.OU on 02/24/20 เวลา 17:23:01
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย. รับสมัครแพทย์ตำแหน่งงานว่าง
1. แพทย์ Full Time ทุกสาขา
2. ทันตแพทย์ Full Time
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล                              
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน                  
                             
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี                        
5. ตรวจสุขภาพประจำปี

7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล   จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ    จำนวน 2 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก  ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว    จำนวน 3 รูป
4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43      จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์   จำนวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงาน     จำนวน 2 ฉบับ
7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
   
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์)
โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการ

สมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่  recruitment.hrksbr@gmail.comThaiClinic.Com . All Rights Reserved.