หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   ICU : Interesting Creative Usergroup
   Post reply ( Re: แถลงการณ์แพทยสภา เรื่องการรักษาพยาบาลในสภาวะปัจจุบัน... )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: 716:16 โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 01:30:19
แพทยสภาได้ออกแถลงการณ์ดังนี้ครับ
 

 
แพทยสภาออกแถลงการณ์ย้ำ 'หมอต้องรักษาคนไข้'  
 
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา นพ.อำนาจ กุสลานันท์ เลขาธิการแพทยสภา นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา และ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ร่วมกันอ่านแถลงการณ์แพทยสภา ระบุว่า
 
 
ตามที่สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประสบวิกฤตการณ์จากความเห็นขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มประชาชนและภาครัฐนั้น เป็นเหตุให้มีการดำเนินการหลายประการทางการเมือง เช่น การชุมนุม การใช้อำนาจรัฐ แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรกลางของแพทย์ 38,00 คนในประเทศไทย ขอแถลงว่า  
 
1.แพทยสภาขอคัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ความขัดแย้งทุกรูปแบบ จากทุกหมู่เหล่า อันจะนำไปสู่ความสูญเสียอวัยวะ ร่างกายและชีวิต ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกันเอง  
 
2.แพทยสภาขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับความสูญเสียทุกรูปแบบจากเหตุการณ์   ดังกล่าว และขอให้ทั้งผู้บริหารรัฐบาลและกลุ่มความเห็นที่แตกต่าง เห็นแก่ประเทศชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ หันหน้าปรึกษากันเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมืองโดยเร็ว บนประโยชน์แท้จริงต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ  
 
3.แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านยึดมั่นในจริยธรรม ว่า ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ ผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ ความคิดทางการเมือง ตามหลักมนุษยธรรมสากล ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และเพื่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ของพี่น้องชาวไทยในสภาวะวิกฤตนี้  
 
4.แพทยสภาไม่สนับสนุนให้มีการนำ "วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์" ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน  
 
5.แพทยสภาขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ บรรเทาความเจ็บป่วยของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ปกติในสภาวะ ดังกล่าว ด้วยความเหนื่อยยากและเสียสละ  
 
 
คณะกรรมการแพทยสภา
9 ตุลาคม 2551

รายนามกรรมการ แพทยสภา

 
 
1.      นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา  นายกแพทยสภา  
2.      นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
3.      แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2  
4.      นายแพทย์สิน อนุราษฎร์  เหรัญญิกแพทยสภา  
5.      นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์  เลขาธิการแพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
6.      นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7.      นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านกฎหมาย  
8.      นาวาอากาศเอก(พิเศษ) อิทธพร คณะเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
9.      นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ด้านบุคลากร และวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
10.      นายแพทย์สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล กรรมการกลาง โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข  
11.      นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์  กรรมการกลาง
12.      แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  กรรมการกลาง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
                        ------------------
13.      นายแพทย์ปราชญ์  บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
14.      นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช   อธิบดีกรมการแพทย์  
15.      นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคสุวพลา  อธิบดีกรมอนามัย  
16.      พลโทวิทยา ช่อวิเชียร  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  
17.      พลเรือโทสุรพล ภูยานนท์   เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  
18.      พลอากาศโทอภิชาติ โกยสุโข  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
19.      พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก  นายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
20.      นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
21.      นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22.      นายแพทย์ รัชตะ รัชนะนาวิน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
23.      นายแพทย์ สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  
24.      นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
25.      พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า  
26.      นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
27.      นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
28.      นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กทม.และวชิรพยาบาล  
29.      นายแพทย์ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30.      นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา   ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  
31.      พลตรีแพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์  คณบดีสำนักวิชาแพทย์ฯ ม.เทคโนฯ สุรนารี    
32.      นายแพทย์สมพร โพธินาม  คณะแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม    
33.      นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.อุบลฯ    
34.      แพทย์หญิงบุญเชียร  ปานเสถียรกุล (ถึงแก่อนิจกรรม)   คณบดีวิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต    
35.      นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ   โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  
36.       นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
37.      แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง  คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  
38.      นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
39.      พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์   ข้าราชการบำนาญ  
40.      แพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
41.      นายแพทย์วิทยา ศรีดามา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42.      แพทย์หญิงสุธัญญา บรรจงภาค โรงพยาบาลนครปฐม  
43.      นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช  โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  
44.      พลตำรวจตรีอรรถพันธ์  พรมณฑารัตน์  รองนายแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
45.      นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา
46.      นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
----------------------------------
จากคุณ: apirat โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 02:02:52
ข้อสี่หมายความว่าไง
ไหนลองยกตัวอย่างหน่อยดิ๊
จากคุณ: deep โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 03:08:28
ง่ายๆ เลยนะ
หยั่งเช่น  ผมบอกว่าจะไม่รักษาแกนนำพันธมิตร
เพราะตอนบ่ายของวันที่ 7 มันก็รู้จากข่าวแล้วว่ามีคนบาดเจ็บเข้า ER แต่ละ รพ.กันเยอะแยะ  มันก็ยังปลุกให้คนบุกๆ กันอีก  
 
"หัวใจมันทำด้วยอะไร ..."
 
"มันเคยมีความรู้สึกผิดบ้างไหม"
 
ไม่ต้องถามผมว่าทำไมไม่ด่าคนทำ  ผมด่าครับ ด่า ตร. มากๆ ด้วย  
และรับไม่ได้กับการกระทำนี้    
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ แกนนำ พธม ทำวันนั้นมันถูกต้อง โดยเฉพาะในเย็นวันนั้น
 
พรุ่งนี้ผมจะขึ้นป้ายหน้า รพ. ว่าไม่ยอมรักษาแกนนำ พธม
จะไม่ยอมรักษา "พวกที่ปลุกให้คนไปตาย"
นี่ไงครับ คือตัวอย่างของข้อ 4
เข้าใจไหม   Grin
จากคุณ: แฉล้มป์ โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 07:23:31
แพทยสภาทำถูกต้อง เหมาะสมแล้ว ขอสนับสนุน
จากคุณ: ConstipatioN โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 07:30:36
เห็นด้วยกับแพทยสภาค่ะ
จากคุณ: parinyaMD25 โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 07:36:19
สนับสนุนแพทยสภาครับ Smiley
จากคุณ: Paste and Copy โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 07:50:51
ไม่ว่าไม่รักษาใครก็ผิดทั้งหมด แยกความรู้สึกจากหน้าที่ให้ได้เถิดเพื่อผดุงเกรียติแห่งอาชีพนี้คืนมา  อย่าให้เหมือนนักการเมืองหลักลอย
จากคุณ: หมอก้อนหิน โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 07:51:17
on 10/10/08 เวลา 02:02:52, apirat wrote:
ข้อสี่หมายความว่าไง
ไหนลองยกตัวอย่างหน่อยดิ๊

ตัวอย่าง
ชมรมแพทย์ชนบทเพื่อซีเก้า(นามสมมติ) ประกาศว่า "วิชาชีพแพทย์ขอต่อต้านรัฐบาล"
จากคุณ: Freeman โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 08:30:20
แล้วจริงๆ หมอไม่สามารถเลือกคนไข้ได้เลยหรือ  
case Emer พอรับได้้ว่าเลือกไม่ได
แต่ case  elective นี่น่าจะให้มีโอกาศเลือกได้บ้างเนาะ
ต่อไปคนไข้ทุกคนมาขอตรวจระบุชื่อว่าจะตรวจกับผม แล้วผมจะตรวจหมดไหมเนียะ
อิอิ  
อย่างนี้ ไปอยู่เอกชนท่าจะดีนะ มีคนเลือก เคสให้ เอกๆ
จากคุณ: anantom โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 08:34:09
แล้วข้อ3 "ระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย" ครอบคลุมแค่ไหน
ถ้าไม่รักษาพันธมิตร/ตำรวจ/ศาลเพราะเป็นไข้หวัด เจ็บเอว ข้อเท้าแพลงเพราะไปตีกันมา ผิดไหม เพราะหวัดอาจเป็นปอดบวมตายได้ อ้างเพราะไม่ใช่ spec ที่เรียนมาได้ไหม
เพราะหมอไม่สบายใจที่จะรักษาพันธมิตร/ตำรวจ/ศาล เนื่องจากอาจสั่งยาผิด วินิจฉัยโรคผิด ทำได้ไหมในข้อ3
ต้องเปิดพจณานุกราตีความไหมครับ
แพทยสภาต้องเขียนให้ชัดครับ ศรีธนนชัยประเทศนี้มีมาก   Grin Grin Grin
จากคุณ: dr.toto โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 08:57:56
สนับสนุนแพทยสภาครับ
จากคุณ: Doctor Che โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 10:29:36
มีแถลงการณ์แบบนี้ค่อยชัดหน่อยครับ โดยเฉพาะข้อ 4 น่าจะทำฟอนท์หนาๆ ขีดเส้นใต้
จากคุณ: cmu21new โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 11:07:20
มีอาจารย์แพทย์อาวุโส  เคยสอนผมไว้  และขยายความพระราชดำรัสของสมเด็จพระบิดา   ว่าความเป็นแพทย์มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อผู้ป่วย  ไม่ว่าในสถานะใด เวลาใด  สถานที่ใหนก็ตามมีอาจเลือกได้ทั้งสิ้น  ตามกำลังที่พึ่งกระทำได้  ไม่แม้แต่คิดแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นศัตรูหรือที่เราไม่ชอบ  ไม่สามารถแสดงออกใดๆทั้งสิ้นที่จะปฎิเสธการให้การดูแลรักษาที่พึงกระทำได้
นั่นหมายความว่า  เราเลือกได้ถ้าเราคิดว่าผู้ป่วยนั้น  เรามิอาจกระทำการเพื่อการรักษาได้อย่างเหมาะสม  เช่นหมอเมดมีคนไข้ผู้หญิงเลือดออกทางช่องคลอดมา  ก็สามารถพิจารณาส่งต่อ  โดยให้การรักษาเบื้องต้นก่อนได้ในขีดความสามารถที่กระทำได้   แต่มิใช่ไปประกาศหน้าห้องว่า  ไม่รับรักษาผู้ป่วยตกเลือด    
และความเป็นแพทย์นั้นมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาสถานที่ใดที่เราต้องแสดงออกถึง ความเป็นแพทย์   ถ้าเรายังสำนึกถึงความเป็นแพทย์   ในเวลาทำงานเราย่อมต้องแสดงออกถึงความเป็นที่ต้องกระทำการรักษษผู้ป่วย   ถ้าออกเวลาเราก็เป็นประชาชนธรรมดา  เราย่อมประพฤติตนเป๋นประฃาชนคนหนึ่ง  แต่เมื่อใดมีเหตุที่เราต้องดำรงหรือเปิดตนที่แสดงว่าตนเป็นแพทย์  แม้ไม่ได้อยู่ในเวลาของการประกอบวิชาชีพแพทย์   ความเป็นแพทย์นั่นย่อมปฏิเสธผู้ป่วยไม่ได้   เช่นเห็นเหตุของการเจ็บป่วยที่เราสามารถช่วยเหลือได้  เราควรที่จะแสดงตนเพื่อช่วยรักษา  นั่นเป็นหลักสากล
ดังนั้นการกระทำของกลุ่มแพทย์ดังกล่าวย่อมผิดกับหลักการและพระราชดำรัสของสม เด็จพระราชบิดา
นอกจากนั่น  ความเป็นแพทย์ย่อมต้องรับผิดชอบต่อตนเอง  ไม่ควรทำการหรือคิดอะไร  หรือยุ่งเกี่ยวโดยเอาความเป็นแพทย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรที่ไ ม่ถูกต้อง  ในขณะที่ดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่แพทย์   ถ้านอกเวลาหรือเวลาที่ไม่ได้ประกอบหน้าที่แพทย์  ย่อมสามารถปฏิบัติตนตามประชาชนธรรมดาได้   แต่มิควรที่จะเอาความเป็นแพทย์เข้าไปยุ่งเกี่ยว
 
ในระยะนี้  ผมรู้สึกว่ามีการเอาความเป็นแพทย์ไปใช่ในกิจกรรมที่ไม่ควรใช้ความเป็นแพทย์เ ข้าไปเกี่ยวข้องมากมายเหลือเกิน    ก็เป็นความตกต่ำของเราเอง
ที่เขียนมานี้ไม่ได้ต้องการให้เราเลิกการแบ่งฝ่ายหรือข้าง  เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา  แต่ไม่ควรเอาเป็นแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้น
จากคุณ: He-Sicker..BP-Drop โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 11:19:19
ผมจะรักษาเหมือนเดิมครับ
 
แต่ให้เกียรติเครื่องแบบน้อยลงกว่าที่เคยทำ  แค่นั้นเอง
จากคุณ: doctorNUKE โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 11:20:58
ด้วยความเคารพ แพทยสภาครับ
ยืนยันในจุดยืน การรักษาของแพทย์

http://thaidoctor.wordpress.com/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0% b9%88%e0%b8%adpetition/
จากคุณ: casper โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 11:25:48
เห็นด้วยกับแพทยสภา Smiley Smiley Smiley
จากคุณ: blitzs โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 12:00:56
Quote:
ชมรมแพทย์ชนบทเพื่อซีเก้า(นามสมมติ) ประกาศว่า "วิชาชีพแพทย์ขอต่อต้านรัฐบาล"

    เห็นด้วยอย่างแรง
จากคุณ: the_patriot โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 15:31:26
ยินดีรักษาคนไข้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะ.. Grin
 
 
เพราะเป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด..เหอๆ Wink
จากคุณ: Tornus โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 15:57:14
ขอบคุณแพทยสภาครับ
จากคุณ: Tornus โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 16:02:17
แต่ไม่ใช่แค่ออกแถลงการณ์ครับ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าคนของเราทำผิดหลักมนุษยธรรมสากลและจรรยาบรรณ ก็ต้องลงโทษครับ จะเป็นโทษแค่ว่ากล่าวตักเตือนหรืออะไรก็ต้องทำไปครับ ไม่ใช่ให้สังคมเห็นว่าเราลำเอียงเข้าข้างกันวันยังค่ำ เพราะแพทยสภาไม่เอาผิดพวกเราที่กระทำผิด สังคมจึงไม่ฟังแพทยสภาเวลาตัดสินคดีความของแพทย์  
 
แพทยสภานะครับ ต้องทำเพื่อประชาชนด้วยคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วย ความเสียหายเกิดแก่ประชาชนแล้ว ไม่ใช่แพทยสมาคมที่ทำเพื่อแพทย์
จากคุณ: minicat โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 22:09:57
Joke Fifteen: What does Thai doctors check first-the blood pressure, the weight or the temperature? Answer: None of the above-they check your political views first.
จากคุณ: S t e v e โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 22:45:38

 
 
ลงชื่อรับทราบและปฏิบัติครับ   Smiley
 
 
จากคุณ: pawinpawin โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 23:50:24
เห็นด้วยกับแพทยสภาทุกประการโดยเฉพาะการไม่นำวิชาชีพเข้าไปเกี่ยวข้องกับควา มขัดแย้งทางการเมือง
จากคุณ: ตำรวจคืออะไร โพสเมื่อวันที่: 10/10/08 เวลา 23:52:48

 
ถ้าเป็นตำรวจที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ
 
ไม่ได้เข้าร่วมกระทำ
 
มันก็ไม่แฟร์กับเขานะครับ..
 
แม้นตำรวจในกรุงเทพเอง ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วย แล้วเข้าร่วมกระทำ
 
ตอนนี้มาคิด ๆ ดูให้ feeling เหมือนพวกเราทำตัวเหมือนเครือข่าย ที่ออกมาต่อด้านแพทย์แทบทุกคน และต่อต้านแพทยสภาเลย ซึ่งผมว่า... ไม่เอาดีกว่า
 
 
สรุป...  ผมจะรักษาเต็มที่เหมือนเดิม และเหมือนคนไข้คนอื่น ๆ ครับ...
 
 
 
จากคุณ: urban โพสเมื่อวันที่: 10/11/08 เวลา 00:29:26
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแพทยสภา   หน้าที่คือหน้าที่
จากคุณ: zczc โพสเมื่อวันที่: 10/11/08 เวลา 09:45:02
สนับสนุนแพทยสภาครับ
จากคุณ: panic โพสเมื่อวันที่: 10/12/08 เวลา 00:17:00
แพทยสภา สู้ๆค่ะ
จากคุณ: NuT..NuT โพสเมื่อวันที่: 10/12/08 เวลา 14:57:57
รับทราบและเห็นด้วยทุกข้อค่ะ
 
ยินดีรักษาทุกคน ทุกฝ่าย ทุกสีและทุกสภาพ อย่างเต็มความสามารถ
และโดยเท่าเทียมกัน
 
จะไม่ถามว่าอยู่ข้างไหน จะทำเป็นมองไม่เห็นว่าสีอะไร
 
จะตั้งใจผดุงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแพทย์จนถึงที่สุด
 
ขอให้เพื่อนๆคิดไปในแนวทางเดียวกันนะคะ
จากคุณ: หมอหมู โพสเมื่อวันที่: 10/13/08 เวลา 16:53:30

ช่วงนี้มีประเด็นเกี่ยวกับ คำว่า ปฏิเสธการรักษา ออกมาเยอะเหมือนกัน ... เอาแค่ ๓ กระทู้หลังนี้ก็พอ ... เป็นตัวอย่าง ...
 
 
หัวข้อ 32311: ขอถามเรื่องปฏิเสธการรักษาครับ(ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ)  (จำนวนคนอ่าน 267 ครั้ง)
http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action= display;num=1223645275
 
หัวข้อ 32360: ไม่ฉุกเฉินมีสิทธิไม่ตรวจโดยไม่ผิดกฏหมายได้จริงหรือ  (จำนวนคนอ่าน 668 ครั้ง)
http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom&act ion=display&num=1223740689
 
หัวข้อ 32389: การแพทย์ Vs การเมือง  (จำนวนคนอ่าน 253 ครั้ง)
http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action= display;num=1223819937
 
 
ก็ต้องอ้างถึง  ..ประกาศแพทยสภา  
 
ที่ 46 /2549  
 
เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์  
 
 
      เพื่อให้การดำเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(3)(ฎ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้  
 
 
คัดลอกมาเฉพาะข้อ ๕ ... ความว่า  
 
Quote:
   ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสม  

 
มีคำอธิบายของ พญ.เชิดชู  ที่ส่งไปยัง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน  เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ เมื่อ 8 ธันวาคม 2549  
 
 
Quote:
 ส่วนคำประกาศข้อ 5 ที่ว่าแพทย์สามารถปฏิเสธการรักษานั้น ก็เป็นความจริงที่ว่าแพทย์ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเชี่ยวชาญทุกเรื่องเสมอไป  
 
เมื่อก่อนนี้ในโรงพยาบาลชุมชน(อำเภอ) ก็พยายามที่จะรักษาผู้ป่วยด้วยโรคทุกชนิด รวมทั้งการผ่าตัดด้วย ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด หรือการทำคลอด หมอในโรงพยาบาลชุมชน(อำเภอ) ก็พยายามช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยทุกชนิดจนสุดความสามารถ เช่น ผ่าไส้ติ่ง ผ่าคลอด ฯลฯ อาการที่หนักมากจริงๆ จึงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  
 
แต่เมื่อมีกรณีผ่าไส้ติ่งที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วผู้ป่วยตาย ศาลตัดสินว่าหมอทำการผ่าตัดทั้งๆที่ไม่มีหมอหรือพยาบาลดมยา(สลบ) โดยหมอทำผ่าตัดเอง ฉีดยาบล็อกหลังเอง ถือว่าเป็นการประมาท ตัดสินให้โรงพยาบาลชดเชยค่าเสียหาย และญาตินำเรื่องไปฟ้องศาลอาญา หมอถูกขังอยู่ใต้ถุนศาล เพราะไม่มีเงินประกันตัว โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือ หมอต้องมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากแพทยสภา เพื่อขอให้ช่วยด้านกฎหมาย และแพทยสภาต้องประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้ทนายมาดูแลช่วยเหลือภายหลัง  
 
  นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้แพทยสภาต้องเขียนคำประกาศข้อที่ 5 คือ ถ้าหมอไม่เชี่ยวชาญ ไม่มีหมอครบ เครื่องมือไม่ดีพอ ก็ให้ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมจะดีกว่า คนไข้อาการหนักก็ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน แล้วส่งไปรักษาต่อไป  

 
 
ถ้าถามว่า ขัดกับ แถลงการณ์แพทยสภา ฉบับนี้หรือไม่ ...
 
 
ในความเห็นของผม " ไม่ขัดกันเลยครับ " ... ถึงแม้จะใช้คำว่า " ปฎิเสธการรักษา " เหมือนกัน ก็ตาม ...
 
ที่แตกต่างก็คือ สภาพของการใช้คำนี้ต่างหาก ...
 
ในฐานะแพทย์ ถ้าเราเห็นว่า การรักษาของเราที่เป็นอยู่ ไม่เพียงพอ ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วย  ก็ควรส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อในสถานที่ ที่ดีกว่า ...  
 
แต่ในฐานะแพทย์ เราไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ป่วย โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุทางการแพทย์ที่เหมาะสม ...
 
 
ไม่ใช่ว่า แพทย์ จะแสดงความเห็นทางการเมือง หรือ แสดงออกทางการเมืองไม่ได้ ... แต่ ต้องดูด้วยว่า การแสดงความเห็นทางการเมืองนั้น เราทำในฐานะอะไร ... ในฐานะเป็นแพทย์ หรือ ประชาชนไทย ... อย่าเอามาปนกัน ...
 
ยกตัวอย่าง เป็นพระไทย ก็ต้องมี " ศีล " มีการดำเนินชีวิต ที่เหมาะสมกับความเป็นพระ ... จะมาอ้างว่า พระ ก็เป็น ประชาชนคนหนึ่ง ดังนั้น จึง กินเหล้าและมีเพศสัมพันธ์ได้ เหมือนกับประชาชนคนอื่น ...
 
แต่ แพทย์ ไม่เหมือนพระ ตรงที่ พระต้องเป็นพระตลอดเวลา  แต่แพทย์ สามารถ อยู่ หรือ ไม่อยู่ ในฐานะ แพทย์ จึงต้องเลือกที่จะแสดงบทบาทให้เหมาะสม กับ บทบาทที่กำลังแสดงอยู่ ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากคุณ: จิ้งจอกอสูรในชุดขาว โพสเมื่อวันที่: 10/13/08 เวลา 19:22:01
ดูที่เจตนาครับ
เลือกเพราะเจตนาที่ดีต่อผู้ป่วยก็น่าจะเลือกได้ เช่นให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีกว่าโดยผู้เชี่ยวชาญ
แต่ถ้าเลือกไม่ตรวจเพราะอคติ เจตนาไม่ดีอันนี้มิควร Wink
จากคุณ: ต้นหญ้า โพสเมื่อวันที่: 10/14/08 เวลา 10:56:26
yessssssss !!!
 
 Cheesy Cheesy Cheesy
จากคุณ: อารามdog โพสเมื่อวันที่: 10/14/08 เวลา 11:23:37
เห็นด้วยครับ
 
on 10/10/08 เวลา 07:51:17, หมอก้อนหิน wrote:

ตัวอย่าง
ชมรมแพทย์อ้างชนบทเพื่อซีเก้า(นามสมมติ) ประกาศว่า "วิชาชีพแพทย์ขอต่อต้านรัฐบาล"

 
แต่เห็นด้วยกับข้อความนี้มากกว่า  Grin Grin
 
จากคุณ: ต้นหญ้า โพสเมื่อวันที่: 10/16/08 เวลา 16:02:38
homo
จากคุณ: Atip โพสเมื่อวันที่: 10/17/08 เวลา 06:57:19
เรื่องนี้  เมื่อฝุ่นจาง แล้ว ทั้งแพทยสภา และต้นสังกัด  น่าจะสอบสวนสร้างบรรทัดฐาน  เพราะสร้างความสับสนต่อแพทย์รุ่นหลัง และความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
 
ในแง่การสอบจริยธรรม แม้ไม่ต้องมีผู้กล่าวโทษ ก็น่าจะถือว่ามีเหตุสมควร
 
แต่ส่วนใหญ่คนไทยเรา เวลาเรื่องเงียบมักคิดว่า อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลย
จากคุณ: 716:16 โพสเมื่อวันที่: 10/17/08 เวลา 08:20:20
จะสอบสวนเมื่อผิดตาม กรณีใดบ้าง..
อยู่ หน้านี้ครับ..
ตามไปอ่านได้
http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action= display;num=1224205834;start=0
จากคุณ: medicist โพสเมื่อวันที่: 10/18/08 เวลา 10:31:46

เห็นด้วยครับ
จากคุณ: phollydoc โพสเมื่อวันที่: 10/23/08 เวลา 11:28:21
เห็นด้วยครับ
จากคุณ: zczc โพสเมื่อวันที่: 10/23/08 เวลา 12:19:45
เกลียดพันธมิตรป่วนเมือง   ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกที่ขาดวุฒิภาวะของแพทย์
จุฬาทำให้สังคมวุ่นวาย   วอนแพทยสภาวางตัวเป็นกลางทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
เพื่อ ส่งเสริมความสงบแก่สังคมโดยเร็ววันวงการแพทย์จะได้ไม่เสื่อมไปกว่านี้
   ถ้าผ.อ.ร.พ.เรียกประชุมจนท.ทั้งร.พตอนพักเที่ยงเพื่อพบปะชี้นำให้สนับสนุนพั นธมิตรโดยยกตัวอย่างแพทย์ร.พ.อื่นที่บริจาคเงินหลักแสนบาทร่วมสนับสนุนให้ป่ วนเมือง   อีกทั้งอ้างเป็นการสนับสนุนสถาบันเบื้องสูง     ในฐานะแพทยสภาคิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับผ.อ.แบบนี้และจะแนะนำจนท.ผู้ใต้บังค ับบัญชาที่รัก  
สงบอย่างไร( เรื่องจริงนะท่าน)
 
    หมอดูดาว
จากคุณ: Medicine_Story โพสเมื่อวันที่: 10/30/08 เวลา 19:30:34
จิงๆแล้วแพทย์ทุกคนก็มีจรรยาบรรณหมดนั่นแหละ
 
เค้าสู้อุตส่าห์เรียนมาอย่างยากลำบาก
 
กว่าจะจบมาได้ใช้เวลาตั้งหลายปี
 
พอจบมาแล้วก็มาทำงานโดยการให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยซึ่งก็ทำอย่างเต็มที่
 
แต่บางครั้งมันก็มีขีดจำกัดของมันจิงๆ
 
ไม่มีแพทย์คนไหนมีเจตนาที่จะทำร้ายผู้ป่วยหรอกนะ
จากคุณ: dogdoc โพสเมื่อวันที่: 11/04/08 เวลา 18:07:05
Grin Grin Grinถ้าผมเป็นพระจะไม่รับกิจนิมนต์คนพวกนี้ได้ม่ะ Grin Grin Grin
จากคุณ: หมอดอย โพสเมื่อวันที่: 12/01/08 เวลา 00:09:25
เห็นด้วย คนไทยรักกันไว้
จากคุณ: popo1999 โพสเมื่อวันที่: 12/19/08 เวลา 00:56:05
Grin แพทยสภาเยี่ยม ๆ
จากคุณ: kitty2521 โพสเมื่อวันที่: 12/24/08 เวลา 13:54:00
Cool Shocked
จากคุณ: หมอบนดอย โพสเมื่อวันที่: 01/02/09 เวลา 14:52:06
Angry Angry Angry
จากคุณ: Rursegy โพสเมื่อวันที่: 01/04/09 เวลา 01:37:49
ok  Smiley
จากคุณ: *-*_banana_*-* โพสเมื่อวันที่: 02/10/09 เวลา 10:53:59
เห็นด้วยกับแพทยสภาค่ะ
จากคุณ: omega007 โพสเมื่อวันที่: 06/17/09 เวลา 10:50:04
Lips Sealed
จากคุณ: syd7379 โพสเมื่อวันที่: 06/17/09 เวลา 18:06:27
สนับสนุนแพทยสภาครับ   Angry
จากคุณ: Ginji_BKK โพสเมื่อวันที่: 07/05/09 เวลา 15:46:36
Smiley Smiley Wink Wink Cheesy Cheesy อันนี้ดีครับ
จากคุณ: ave_maria โพสเมื่อวันที่: 10/05/09 เวลา 02:11:11
เห็นด้วยกับแพทยสภา และแพทย์ทุกคนควรปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเกลียดฝ่ายไหน  ไม่ชอบฝ่ายไหน ไม่ต้องมาประกาศ เพราะตามกฎหมายอาญามาตรา 374 คำประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อ 2 3 แถลงการณ์ของแพทยสภา คำสอนของพระบิดา เราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกไม่รักษาใคร ขอให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทแพทย์ให้มากขึ้น ไม่อิงกับการเมือง อย่าไปคบนักการเมืองมาก โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ให้ตระหนักในหน้าที่และมีสามัยสำนึกมากกว่านี้ Smiley
จากคุณ: syd7379 โพสเมื่อวันที่: 10/11/09 เวลา 18:29:55
ขอบคุณแพทยสภาครับ  Wink
จากคุณ: medicist โพสเมื่อวันที่: 11/29/09 เวลา 17:15:49
เห็นด้วยครับ


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.