แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 5: -==พรบ.ความผิดทางคอมพ์ออกในราชกิจจาฯหลายคนในนี้ระวัง  (จำนวนคนอ่าน 8826 ครั้ง)
« เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:15:32 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

http://www.doctornuke.com/computorCrimePorRorBor.pdf
 
เพิ่งออกมาเมื่อวานหมาดๆ
ในราชกิจจานุเบกษา
ระวังผิดหลายมาตรานะครับโทษหนักมาก
แค่คนโพสไม่พอ
โดนหมดทั้งเว็บมาสเตอร์
และเจ้าของโฮส
โทษบางอันคือจำคุก 10 ปี
ถือว่าแรงมาก
ระวังนะครับ
ผมบอกไว้แค่นั้นแหละ
 
เพราะผมเจ้าของโฮสเหมือนกัน
ต้องเก็บระบบ log file
เก็บ IP เทียบระยะเวลา
ซึ่งเทียบสอบกับ ISP
ก้อจะได้เบอร์ท่าน เครื่องท่าน
และ MAC address คือเลขระบุ network card ของเครื่องท่าน
ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่เหมือนเบอร์ IP
ซึ่งสามารถพอที่จะระบุตัวตนคนโพสได้ถ้าเกิดทางการเรียกขอ
ย้อนหลังเป็นเดือนๆ(หน้าที่ของเว็บโฮสคือต้องเก็บไว้ครับ)
 
ระวังตนเองไว้นะครับ

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:20:32 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มาตรา 18 (Cool เจ้าพนักงานสามารถมายึดเครื่อง server ถึงตึก inet ได้เลย
มีการแบกเอาไปแล้วด้วยนะครับ ด้วยข้อหาใช้ software ละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อต้นปีนี้ที่ตึก กสท.
 
ภาวนาหวังว่าคงไม่มีการปะทะกัน แล้วทำให้เจ้าของ server ใดเดือดร้อนเพราะมีการโพสข้อความหมิ่นประมาทเกิดขึ้นเลย

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:24:15 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว น หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเ ตอร์ตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตาม
มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม
หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:28:04 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เดี๋ยวช่วยดูอีกแรงค่ะ Smiley Smiley
ส่งโดย: sand
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 0  
   
125.26.107.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:28:08 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบว ัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งป ีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สาม ารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
 
ความผิดหนักอยู่ที่เจ้าของโฮส เก็บกระทู้และ log fileไว้ไม่ต่ำกว่าสามเดือน

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:33:24 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ในฐานะที่มีเว็บเพลงด้วย
ก็เสียวสันหลัง
และเริ่มที่จะปิดระบบการโพสและเว็บบอร์ด
ที่มันคุมไม่ได้ไปบ้างแล้วครับ
สำหรับที่นี่  
คงต้องช่วยๆกัน
อาจจะต้องมีการตั้ง mod เพิ่ม
หลายๆโฮสติ้ง
 
ขายเครื่องทิ้ง
เลิกกิจการไปเลยครับ
เพราะไม่คุ้มกัน
ถ้าเกิดมีการกลั่นแกล้ง
ตอนนี้ แค่เอารูปตัดต่อมาลง
ถ้าเจ้าตัวเอาเรื่อง
ก้อโทษหนักแล้ว
 
หลายเว็บบอร์ดยังไม่รู้ครับ
 
เอามาบอกที่นี่แล้วช่วยกระจายข่าวกันด้วย
ขอบคุณมากครับ

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 06/18/07 เวลา 23:44:50 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ปักหมุดไว้หน่อยก็ดีครับกระทู้นี้  Grin
 

forever young ..


ส่งโดย: Rock
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 0  
   
124.121.39.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 00:20:43 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

รอกฎกระทรวงออก
อีกเดือนหน้า
แล้วน่าจะมีบทระบุที่ละเอียด
ท่าทางคนที่หนักสุดคือ
 
 
เจ้าของฟรีเว็บบอร์ด เจ้าของเว็บบอร์ดที่ร้อนแรง เว็บอัพโหลดไฟล์ รับฝากรูป ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่
 
เพราะถือว่าเป็นผู้ให้บริการเหมือนกัน
ต้องเก็บ log file
รายงานบัตรปชช.คนใช้  
ส่งให้เจ้าหน้าที่ ที่สามารถมาตรวจสอบหรือยึดเครื่องได้ตลอดเวลา
และเป็นช่อง ......อีกแล้ว
อืม รอไปดูเขาวิจารณ์ตอนกฎกระทรวงออก ดีกว่า
ท่าทางปรับตัวกันอุตลุตแน่นอนครับ
 
ปักหมุดไว้หน่อยก็ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/19/07 เวลา 00:23:28 by doctorNUKE »

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.129.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 07:55:04 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

คิดว่าที่ต้องระวังอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือ ลิขสิทธิ์เพลงเพราะพบบางค่ายมีการเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์มาก ใครที่จะเอาเพลงมาเปิดต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นรายเดือน หรือรายปีเลย Roll Eyes

คนฉลาดเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโอกาส คนประมาทเปลี่ยนโอกาสให้เป็นเคราะห์
ส่งโดย: คนนอก
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 28299  
   
203.113.17.*


« ความเห็นที่ #9 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 08:19:02 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เห็น web เพลงหลายเว็บค่อยๆ ปิดตัวลง  สงสัยจากสาเหตุที่ก้างปลาบอกนี้แน่ๆ เลย    เวลาจะให้ฟังกันสงสัยต้อง ให้ link ไปฟังกันแล้วหล่ะ
ส่งโดย: testla
สถานะ: Senior Member ****
จำนวนความเห็น: 341  
   
158.108.97.*


« ความเห็นที่ #10 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 11:27:33 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ ลบข้อความนี้

Smiley
ส่งโดย: กระต่ายหน้าโง่ Email     202.47.227.17 fwd for 202.47.227.*


« ความเห็นที่ #11 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 12:46:58 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


อ่านแล้วน่ากลัวเหมือนกัน ....  Lips Sealed
 
 
แต่เท่าที่ลองอ่าน ... รู้สึกว่า ตำแหน่ง มด ฯ  จะรอด นะครับเนี่ย  Tongue

ยืนยันว่าจะทำหน้าที่แพทย์ให้ดีที่สุด ( เท่าที่จะทำได้ )
DO NO HARM [ PATIENT AND MYSELF ]
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เป็นหมอที่ดี ได้เสมอ
www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807
ส่งโดย: หมอหมู male
สถานะ: ThaiClinic Staff *****
จำนวนความเห็น: 35050 63156014 63156014   หมอหมู หมอหมู WWW Email
   
58.181.178.*


« ความเห็นที่ #12 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 13:10:43 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มด น่าจะรอดครับ Grin
เขาไม่ได้เขียนความผิด
แต่เราจะอยู่ในฐานะ รู้แล้วเฉย
หรือรู้แล้วสนับสนุน ฯลฯ ประมาณนั้น
อย่างเจ้าของ server เนี่ย แค่ไม่เก็บ log file ถ้ามีเรื่อง คือ โดน 500,000 ครับ  
--------------------
มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบว ัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ
ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งป ีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สาม ารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
-------------------------
แรงมากๆเลยความผิดนี้
 
มีเถียงกันใน thaihosttalk.com อยู่ว่าจะทำไงดี ผมเองยังมึนตึ้บเลย เพราะแค่เก็บกระทู้ไว้ 3 เดือน ยังยาก นี่ต้องเก็บ log file ด้วยอะดิ (ต้องเก็บทุกเว็บ ของคนอื่นที่มาเช่าด้วย)  คงต้องเปลือง hard disk อีกลูกต่างหาก และต้องตามไปหมั่นตรวจสอบว่ามีการโพสอะไรที่มันเข้าข่าย อีก ทุกเว็บด้วย
คิดแล้ว เพิ่มงานอีกจมเลย
ใครสงสารเว็บมาสเตอร์ ช่วยๆกันดูแลหน่อยแล้วกันนะครับ
ผมจะคอยเข้ามาอัพเดตข่าวอีกที
ในฐานะสมาชิกสมาคมเว็บมาสเตอร์ไทยนะครับ
บางที ถ้ามีข้อเรียกร้องอะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สมาคมจะเอามาแขวนให้โหวตที่นี่อีกแรงนึง
 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/19/07 เวลา 16:11:53 by doctorNUKE »

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.134.*


« ความเห็นที่ #13 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 15:55:03 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

อ่านแย้วเครียดเยยอะเฮีย  Undecided
แย้วDJปาจำบอร์ดของเราจะหายไปมะเนี่ย...งืมๆ  Undecided
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/19/07 เวลา 15:57:13 by D_HRT »
ส่งโดย: D_HRT male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1548  
   
61.19.88.37 fwd for 61.19.88.*


« ความเห็นที่ #14 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 17:44:14 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

กฏหมายสำหรับประเทศด้อยพัฒนาส่งโดย: thaionly
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 4980  
   
203.121.160.*


« ความเห็นที่ #15 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 18:56:34 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 06/19/07 เวลา 12:46:58, หมอหมู wrote:

อ่านแล้วน่ากลัวเหมือนกัน ....  Lips Sealed
 
 
แต่เท่าที่ลองอ่าน ... รู้สึกว่า ตำแหน่ง มด ฯ  จะรอด นะครับเนี่ย  Tongue

 
ง่าแย่เยย ถูกคุกคามซะแหล๋วววว....
 
น่าจะมีกฏหมายผ่อนผันออกมาคู่กันนะงับ....

ส่งโดย: Hinokami Akira@TCC male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 7945  
   
203.146.63.*


« ความเห็นที่ #16 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 20:01:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 06/19/07 เวลา 17:44:14, ส้มตำ wrote:
กฏหมายสำหรับประเทศด้อยพัฒนา

 
see here
US ACT 18,1030
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00001030----0 00-.html
 

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.134.*


« ความเห็นที่ #17 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 21:03:09 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


 
 Smiley

วันเวลา พาเรามาพบกัน บนโลกใบนี้


ตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
ส่งโดย: PomP@ รักแห่งสยาม male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 7879   Email
   
58.147.119.*


« ความเห็นที่ #18 เมื่อ: 06/19/07 เวลา 22:41:49 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เมื่อก่อนให้เก็บไว้ 60 วันยังไม่มีใครเก็บเลย log file น่ะ
 

"A lie has speed, but truth has endurance."
ส่งโดย: . . Cool DongWook . . female
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 763  
   
210.246.64.*


« ความเห็นที่ #19 เมื่อ: 06/20/07 เวลา 01:13:06 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


 
ขอบคุณคุณ Doctor Nuke  Cheesy
 
 
 
แต่ขออนุญาตแอบขำนิด  Grin
 
on 06/19/07 เวลา 17:44:14, ส้มตำ wrote:

 
กฏหมายสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
 

 
on 06/19/07 เวลา 20:01:51, doctorNUKE wrote:

 
see here
US ACT 18,1030
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00001030----0 00-.html
 

 
 
"ราชดำนา" กับ "ป่าช้าไท"
 
เป็นกลุ่มด้อยพัฒนานิเอง  Roll Eyes
 
มิน่าลุงส้มตำตกข่าวอีกแล้ว  Grin
 
 
 
ป.ล. ไม่ได้แค่ที่ USA อะนะ อีกหลายประเทศก้อมี ก.ม. ในทำนองนี้  
 
แต่แตกต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย  Smiley
 
 La catastrophe du socialisme democratique

หายนะของสังคมนิยมประชาธิปไตย

ส่งโดย: ... a.m. et la gauche ...
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 5525   WWW
   
84.97.228.*


« ความเห็นที่ #20 เมื่อ: 06/20/07 เวลา 14:58:12 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มีเวลาน่าจะไปอ่านตัวจริงนะครับ
ว่ามันยัดใส้อะไรเอาไว้
ต่อไปเขียนเรื่องเขาตาเที่ยง ทะเบียนสมรสสามใบ ก็ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เอาผิดได้หมด
ปิด หู ปิดตา ปิดปากประชาชนได้อย่างเต็มที่ส่งโดย: thaionly
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 4980  
   
203.121.160.*


« ความเห็นที่ #21 เมื่อ: 06/20/07 เวลา 15:27:55 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ผมคงไม่วิจารณ์อะไรนะครับ ยกเว้นจะบอกว่า
เว็บมาสเตอร์ กับเจ้าของโฮสต์หลายราย เป็นกังวลมากๆกับ พรบ.ฉบับนี้
เพราะมีผลกระทบหลายๆด้าน
ในที่ประชุมประชาพิจารณ์ ก็มีการ discuss มากมาย
แต่ก็ผ่านมาได้
กรุณาไปอ่านที่นี่ได้โดยละเอียดเลยครับ
http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/LAWS
 
ถ้าคิดจะช่วย ก็ไปวิเคราะห์ หรือวิจารณ์ที่นั่นนะครับ
 
ขอบคุณมากครับ
doctornuke
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/20/07 เวลา 15:51:01 by doctorNUKE »

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
125.24.138.*


« ความเห็นที่ #22 เมื่อ: 06/20/07 เวลา 22:49:28 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


ถ้ามีรัฐบาลโจรเอาไปใช้ หรือทหาร ตำรวจ คลั่งอำนาจ
 
กฎหมายนี้คือ เผด็จการดีๆ นี่เอง แบบพม่า
ส่งโดย: ex_intern
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 9  
   
58.64.75.*


« ความเห็นที่ #23 เมื่อ: 06/20/07 เวลา 23:15:22 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เวบลิ่วล้อทั้งหลายพึงระวังฮ่าๆๆๆ
ส่งโดย: mhor_ba
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 179  
   
222.123.117.*


« ความเห็นที่ #24 เมื่อ: 06/21/07 เวลา 09:01:23 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Smiley
ส่งโดย: arm
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 0   Email
   
124.157.165.*


« ความเห็นที่ #25 เมื่อ: 06/22/07 เวลา 14:08:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ขอบคุณค่ะ ที่บอกกล่าว
 Embarassed

ส่งโดย: pom_Sx
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 3798  
   
203.131.209.*


« ความเห็นที่ #26 เมื่อ: 06/23/07 เวลา 19:25:13 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ ลบข้อความนี้

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร  Cheesy  Cheesy
ส่งโดย: OzOne Email     125.24.5.*


« ความเห็นที่ #27 เมื่อ: 06/23/07 เวลา 23:49:43 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 06/20/07 เวลา 01:13:06, ... a.m. et la gauche ... wrote:

 
ขอบคุณคุณ Doctor Nuke  Cheesy
 
 
 
แต่ขออนุญาตแอบขำนิด  Grin
 
 
 
 
"ราชดำนา" กับ "ป่าช้าไท"
 
เป็นกลุ่มด้อยพัฒนานิเอง  Roll Eyes
 
มิน่าลุงส้มตำตกข่าวอีกแล้ว  Grin
 
 
 
ป.ล. ไม่ได้แค่ที่ USA อะนะ อีกหลายประเทศก้อมี ก.ม. ในทำนองนี้  
 
แต่แตกต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย  Smiley
 
 

 
 
ขออนุญาตขำมากๆ  
 
ไม่เจอกันเป็นปี "ท่านผู้หญิง" am ( ฟังดู"ศักดินา"ดี ชอบป่ะ)  ยังมั่วเก่งเหมือนเดิม    
 
กฎหมายที่ลิงค์มาของอเมกา เป็น "กฎหมายเอาผิดการแฮ็ก"  
 
แต่ไอ้พรบ. เผด็จการ / ศักดินา  ฉบับนี้ น่ะมันเป็นกฎหมายเซนเซอร์  
แล้วก็เขียนหมกเม็ดแบบครอบจักรวาล  ใช้คำประเภท ความมั่นคงของรัฐ  เป็นว่าเล่น  ในบางร่างมีโทษประหารอยู่ด้วย (ยิ่งกว่าอิหร่าน หรือจีนอีก )  ล่าสุดไม่รู้เอาออกไปหรือเปล่า  เป็นกม.เซนเซอร์ที่ เลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา  
 
 
 
เคยอ่านข่าว ในอเมริกามีการเสนอกฎหมาย เซนเซอร์แต่ยังไม่ผ่าน  
แต่เนื้อหาการเซนเซอร์ก็อ่อนกว่านี้  ไม่ครอบจักรวาลขนาดนี้  
ถ้าในอเมริกามีคนเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาแย่ขนาดนี้  แม้แต่พวกขวาจัดในรีพับลิกันคงไม่สนับสนุน อาจจะถูกด่าหมดอนาคตไปแล้ว  
 
แต่ในประเทศไทย ทำได้  
 
 
จะว่าไป คนที่กังวลถึง "ความล่มสลายของสังคมนิยมประชาธิปไตย" ในประเทศที่ตัวเองอยู่
กลับ พูดสนับสนุน ความยั่งยืนของ ศักดินา และ เผด็จการ ที่อยู่เหนือประชาธิปไตย     ในประเทศบ้านเกิด
 
โลกนี้มันช่างน่าขำ   55555  
 
 
 
 
 
ส่งโดย: 789
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 0  
   
64.34.204.*


« ความเห็นที่ #28 เมื่อ: 06/24/07 เวลา 01:29:56 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


on 06/23/07 เวลา 23:49:43, 789 wrote:


am ( ฟังดู"ศักดินา"ดี ชอบป่ะ)  ยังมั่วเก่งเหมือนเดิม    

กฎหมายที่ลิงค์มาของอเมกา เป็น "กฎหมายเอาผิดการแฮ็ก"  
 
แต่ไอ้พรบ. เผด็จการ / ศักดินา  ฉบับนี้ น่ะมันเป็นกฎหมายเซนเซอร์  
แล้วก็เขียนหมกเม็ดแบบครอบจักรวาล  ใช้คำประเภท ความมั่นคงของรัฐ  เป็นว่าเล่น  ในบางร่างมีโทษประหารอยู่ด้วย (ยิ่งกว่าอิหร่าน หรือจีนอีก ) ล่าสุดไม่รู้เอาออกไปหรือเปล่า  เป็นกม.เซนเซอร์ที่ เลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
 

 
 
 
ไม่รู้เอาออกไปหรือยัง ...
 
แต่กล้าที่จะเขียน ด้วย "ความไม่รู้" และ "ความไม่แน่ใจ"  Roll Eyes
 
แถมกล้าใส่ไข่ใส่สีว่า "คนอื่นมั่ว"  Roll Eyes
 
 
 
 
on 06/23/07 เวลา 23:49:43, 789 wrote:

 
เคยอ่านข่าว ในอเมริกามีการเสนอกฎหมาย เซนเซอร์แต่ยังไม่ผ่าน  
แต่เนื้อหาการเซนเซอร์ก็อ่อนกว่านี้  ไม่ครอบจักรวาลขนาดนี้  
ถ้าในอเมริกามีคนเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาแย่ขนาดนี้  แม้แต่พวกขวาจัดในรีพับลิกันคงไม่สนับสนุน อาจจะถูกด่าหมดอนาคตไปแล้ว  
 

 
 
 
ขอเอกสารอ้างอิงด้วย  Roll Eyes
 
อ่านจากไหนมา  Roll Eyes
 
อย่ายกมาลอยๆ  Roll Eyes
 
 
 
 
on 06/23/07 เวลา 23:49:43, 789 wrote:

 
จะว่าไป คนที่กังวลถึง "ความล่มสลายของสังคมนิยมประชาธิปไตย" ในประเทศที่ตัวเองอยู่
กลับ พูดสนับสนุน ความยั่งยืนของ ศักดินา และ เผด็จการ ที่อยู่เหนือประชาธิปไตย     ในประเทศบ้านเกิด
 
โลกนี้มันช่างน่าขำ   55555  
 

 
 
 
หนึ่งในลักษณะของพวกที่ "ถูกจูงจมูกง่าย"
 
นอกจาก "เชื่อง่าย" และ มัก "ยกข่าวโคมลอย" แล้ว
 
ยังเป็นพวก "จับแพะชนแกะ" เช่นคราวนี้  
 
ผสมโรงเรื่องการปกครองที่แตกต่าง  Roll Eyes
 
 
ถึงเป็นได้แค่นักดนตรีปลายแถว
 
ที่แอบเลียบๆ เคียงๆ มาผสมโรงตามเวปบอร์ด  Roll Eyes
 
 
นิแหละน่า ... ถึงมีการด่ากันได้ว่า
 
คนบางจำพวกเกิดมาเป็นได้เพียงอาหารเต่าอาหารปลา  Roll Eyes
 
น่าสงสารมากกว่าน่าขัน  Smiley
 
 La catastrophe du socialisme democratique

หายนะของสังคมนิยมประชาธิปไตย

ส่งโดย: ... a.m. et la gauche ...
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 5525   WWW
   
86.71.245.*


« ความเห็นที่ #29 เมื่อ: 06/24/07 เวลา 09:38:25 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ผมว่าแล้ว ว่าต้องมีการแงบๆๆๆ
ให้ไปอ่านในลิงค์ nectec ที่ผมเอามาให้ละเอียด
เขามีปูม
มี discuss กันอยู่ครับ
จะได้ไม่ต้องมาเถียงกัน
ไปเถียงกันในเว็บที่เกี่ยวข้องได้เลย
มาที่นี่ เด๋วหมออู๋เดือดร้อน

เกมส์cBT

hosting
ส่งโดย: doctorNUKE male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1990   WWW
   
202.139.223.*


« ความเห็นที่ #30 เมื่อ: 06/25/07 เวลา 14:57:39 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Quote:
ไม่รู้เอาออกไปหรือยัง ...  
 
แต่กล้าที่จะเขียน ด้วย "ความไม่รู้" และ "ความไม่แน่ใจ"    
 
แถมกล้าใส่ไข่ใส่สีว่า "คนอื่นมั่ว"  

 
 
นี่คือตัวอย่างความ......เติมเอาเองแล้วกันนะ   ของ am  
 
แค่ประเด็นที่ว่า   เคยมีการเสนอให้มีโทษขนาดนี้ (ซึ่งหลายๆประเทศยกเลิกไปแล้วด้วยซ้ำ ) ด้วยเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็น  ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวมากแล้ว สะท้อนให้เห็นattitude และบริบททางการเมืองแบบเผด็จการอย่างรุนแรงแล้ว  
 
 แค่นี้ยังไม่เข้าใจเหรอครับ ?      
 
 
ที่จริงการแสดงความไม่แน่ใจในสิ่งที่ไม่แน่ใจ  หรือยืนยันเฉพาะสิ่งที่ตัวเองแน่ใจย่อมดีกว่าการแกล้งทำเป็นแน่ใจให้ตัวเอง น่าเชื่อถือ โดยที่ตัวเองไม่รู้เยอะนะครับ    
 
หึหึ  
 
Quote:
ขอเอกสารอ้างอิงด้วย    
 
อ่านจากไหนมา    
 
อย่ายกมาลอยๆ  

 
 
กะแล้วต้องมามุขนี้ ไม่เคยเปลี่ยน
 
ถ้าจำกันได้  เวลาที่เคยโต้แย้งกันในนี้  หรือใครที่เคยมีความเห็น ไม่ตรงกับท่าน am  คงจะจำได้  
 
 1 ทุกครั้งที่ am เห็นอะไรที่ตัวเองเถียงไม่ได้  ก็จะต้องถามทุกครั้งว่ามีหลักฐานอะไรอ้างอิง  
 
 2   พอใครอุตส่าเสียเวลาหามาให้ดู  ทันใดนั้น   am ก็จะแถ บอกว่าคนที่เอามาให้ดู น่ะรู้จักแต่ตัดแปะ
 
 
(ประทานโทษ ใครที่ไหนเป็นคนถามหา ไอ้ข้อความตัดแปะพวกนั้นตั้งแต่แรกไม่ทราบ )    
 
เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ใครๆเค้าเอือมหมดแล้ว เค้ารู้ว่าเอามาแปะคุณก็ไม่อ่าน  
ดูที่หมอนุกเอามาแปะสิคุณยังไม่อ่านเลย ถึงกล้าพูดว่ากฎหมายพวกนี้"คล้ายกัน"    
 
เรียกร้องให้คนอื่น descriptive  หรือด่าคนอื่น ในประเด็นแบนนี้บ่อยๆ  แต่ไม่อ่านแม้กระทั่งข้อมูลที่คนอื่น ยกขึ้นมาให้ดู   จะเอาแต่เถียงให้ชนะอย่างเดียว  
 
3  แล้วก็จะถามซ้ำว่าเอามาแปะเฉยๆ ไม่รู้จักวิเคราะห์   ถ้าใครทนอธิบายอีกครั้งหนึ่ง แล้วam จนด้วยเหตุผลจริงๆ ก็จะใช้วิธีสุดท้าย คือพยายามพูดว่า คนที่ตัวกำลังโต้แย้งด้วยน่ะ เชื่อถือไม่ได้  (ฮา)  แล้วก็พยายามมั่ว นั่งเทียนหาข้อมูลส่วนตัวมาโจมตี  
 
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เคยเลยที่จะเถียง หรือโต้แย้งให้ตรงประเด็นได้  
 
เถียงอยู่แบบ 3 ข้อนี้วนไปวนมา
แล้วก็จะพยายาม หาข้อมูลมั่วๆ หรือไม่ก็หาหาสาวก มาดิสเครดิตคนที่ตัวเองถกเถียงด้วย   ไร้สาระจริ๊งงงง  ไม่รู้สนุกอะไรนักหนา  
 
 
 
สุดท้ายอยากบอกว่า คนเราทุกคนน่ะมันผิดกันได้  ไม่มีใครรู้เรื่องหมดหรอก  อย่าบ้าเอาชนะมากนักเพราะจะยิ่งกลายเป็นคนที่ผิดไม่ได้   ตั้งแต่ดูมาผมไม่เคยเห็นคุณยอมรับซักครั้งว่าความคิดตัวเองพลาด ในขณะที่คนอื่น ไม่ว่าจะแน่ซักแค่ไหนก็ยังมีการทบทวนความคิดตัวเองกันทั้งนั้น   ไม่มีใครถูกไปหมดตลอดเวลาหรอก  ยิ่งพยายามหาสาวกมาสนับสนุนเนี่ย คุณจะทำลายโอกาสในการทบทวนตัวเองไปในขณะเดียวกัน  (ถ้าอยากจะเอาชนะจะquoteข้อความนี้มาด่ากันก็ได้นะ 55555)
 
 
อ้อ.และเพื่อความสบายใจของหลายๆคน  ผมประกาศยอมแพ้ครับ เอาเป็นว่าไม่ว่าท่านam จะด่าอะไรมาหลังจากนี้ ผมจะไม่ตอบโต้ ครับ  บ๊ายบาย    
 
 
 
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 06/25/07 เวลา 15:17:11 by 789 »
ส่งโดย: 789
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 0  
   
64.34.204.*


« ความเห็นที่ #31 เมื่อ: 06/25/07 เวลา 19:08:53 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


 

สรุปตอบไม่ได้เลย สักอย่างที่ถามไป  Roll Eyes

 
อืมมม   มั่วล้วนๆ  Roll Eyes
 
(เข้าแก็งค์พวก "ถูกจูงจมูกง่าย" จะมั่วข้อมูลมาเหมือนสมาชิก 2-3 ท่านที่เห็นบ่อยๆ)
 
 
 
ดิ้นพร่านอยู่หน้าคอมพ์นิเอง  Roll Eyes
 
ราชดำนา กับป่าช้าไท ถูกไล่ที่หล่ะสิ
 
นักดนตรีต้องมาแถอยู่บนบอร์ดหมอ  Roll Eyes
 
 
 
มาด่าเสร็จ วิ่งหนีเข้าบ้าน ปิดประตู Roll Eyes
 
อืมมม ลูกผู้ชายตัวจริง  Grin
 
 
 
 
ป.ล.1 บนเวปบอร์ดเค้ามีชนะแพ้กันด้วยเหรอ  Shocked
 
หรือว่า กะเข้ามาเป็นนักเลงคีบอร์ดเอาชนะ  Roll Eyes
 
ให้ a.m. อ่านอะ คุณ 789 อ่านที่คุณ Dr Nuke เอามาให้อ่านหรือยัง
 
หรือเอาแต่ข้อมูลจากราชดำนา กะป่าช้าไท มาเขียน  Smiley
 
 
ป.ล.2 ขอโทษคุณ จขกท. และสมาชิกอื่นทีหล่ะ  Embarassed
 
 
ป.ล.3 ไม่ต้องสงสัย  Cool  slogan แบบนี้ ท่านเดียวกับปีที่แล้วที่เขียนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  Roll Eyes
 
Code:
....ตั้งแต่ 2500 - ปัจจุบัน ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบศักดินาอันมี.......เป็นประมุข

 
 La catastrophe du socialisme democratique

หายนะของสังคมนิยมประชาธิปไตย

ส่งโดย: ... a.m. et la gauche ...
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 5525   WWW
   
86.71.245.*


« ความเห็นที่ #32 เมื่อ: 06/26/07 เวลา 08:45:24 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Grin Grin

วันเวลา พาเรามาพบกัน บนโลกใบนี้


ตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
ส่งโดย: PomP@ รักแห่งสยาม male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 7879   Email
   
203.113.71.*


« ความเห็นที่ #33 เมื่อ: 06/26/07 เวลา 18:26:17 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


มีคนบอกว่า ที่นี่ เริ่มร้อน เลยแวะมาดูหน่อย ..   Roll Eyes

ยืนยันว่าจะทำหน้าที่แพทย์ให้ดีที่สุด ( เท่าที่จะทำได้ )
DO NO HARM [ PATIENT AND MYSELF ]
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เป็นหมอที่ดี ได้เสมอ
www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807
ส่งโดย: หมอหมู male
สถานะ: ThaiClinic Staff *****
จำนวนความเห็น: 35050 63156014 63156014   หมอหมู หมอหมู WWW Email
   
58.181.207.*


« ความเห็นที่ #34 เมื่อ: 06/28/07 เวลา 13:52:47 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Smileyจิตใจที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ชีวิตย่อมมีพลังอันเกรียงไกร

....ขุนโจรหอมแซ่ชอ....ชอเฮียงส่วย
ส่งโดย: ชอลิ้วเฮียง male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1388   ชอเฮียงส่วย ขุนโจรหอมแซ่ชอ
   
58.147.40.*


« ความเห็นที่ #35 เมื่อ: 07/01/07 เวลา 11:10:29 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เป็นห่วง signature คุณ 789 นะครับ ผมว่าเกือบเสียว

เห็นหน้ากันเมื่อเช้า สายตาย
สายสุขอยู่สบาย บ่ายม้วย
บ่ายยังร่าเริงกาย เย็นดับชีพนา
เย็นอยู่หยอกลูกด้วย ค่ำม้วยดับสูญ
ส่งโดย: จิ้งจอกอสูร male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 946  
   
124.157.162.*


« ความเห็นที่ #36 เมื่อ: 07/02/07 เวลา 14:18:56 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

คนไม่เก่งคอมพ์อย่างผมเนี่ย ต้องระวังอะไรบ้างครับ   Huh   อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง

คำว่า "รัก" จากปากคนรัก
มันเป็นคำพูดที่หวานที่สุดในโลกที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนอยากได้ยิน
ส่งโดย: บัวใต้น้ำ
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 45  
   
125.27.154.*


« ความเห็นที่ #37 เมื่อ: 07/02/07 เวลา 15:46:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

... ทุ่งนาแดนนี้ ไม่มีความหมาย
เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควาย
เห็นซาก คันไถ แล้วเศร้า
เห็นนาที่ร้าง นั้นมีแต่ฟาง แทนรวงข้าว
เห็นเคียวที่เกี่ยว เหน็บติดเสา
เล่นเอาใจเรา สะท้อน
 
...ทุ่งนาแดนนี้ ข้าเคยไถทำ
สองมือ ข้าเคย หว่านดำ
ฤดู ฝนพรำ หน้าก่อน
... ...
 
 
...ทุ่งนาแดนนี้ คงร้างไปอีกนาน
ข้าเอง ก็เหลือ จะทาน
เพราะมัน แสน สุดจะแก้
หมดกำลังใจ แล้วเรียมเอ๋ยข้า คงตายแน่
จะไถไปอีก ก็กลัวแพ้
เพราะรอยมันแปร เสียแล้ว เรียมเอย
 
...
 
 Cool Cool Cool
 
เพลง รอยไถแปร ... (แต่บางส่วน)
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 07/02/07 เวลา 17:11:25 by Yai »
ส่งโดย: Yai male
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 12  
   
58.136.112.*


« ความเห็นที่ #38 เมื่อ: 07/05/07 เวลา 20:36:53 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

น่ากลัวจังเย้ย

การที่เราจะรักใครสักคน....ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราจึงไปรักเขาได้
แต่ให้รู้ไว้ว่าทุกวันนี้เรารักเขาและต้องรักให้ดีที่สุดก็พอ
ส่งโดย: +@Puntagan@+ male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 691  
   
125.24.141.*


« ความเห็นที่ #39 เมื่อ: 07/16/07 เวลา 15:03:25 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Tongue Tongue Tongue Tongue
ส่งโดย: aekung
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1079   Email
   
58.10.170.239 fwd for 192.168.0.*


« ความเห็นที่ #40 เมื่อ: 07/16/07 เวลา 21:40:23 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

18 กค นี้ดีเดย์ บังคับใช้แล้วนะคะ

"A lie has speed, but truth has endurance."
ส่งโดย: . . Cool DongWook . . female
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 763  
   
210.246.64.*


« ความเห็นที่ #41 เมื่อ: 07/21/07 เวลา 14:06:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เย้...ในที่สุดฝนก็ตกลงมาดับความร้อนระอุ
 
 Grin Grin Grin

อย่าเพิ่งเชื่อ
- ตามที่ฟังๆ กันมา
- ตามที่ทำต่อๆ กันมา
- ตามคำเล่าลือ
- โดยอ้างตำรา
- โดยนึกเดา
- โดยคาดคะเนเอา
- โดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
- เพราะถูกกับทฤษฎีของตน
- เพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
- เพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน
กาลามสูตร
ส่งโดย: Toei's_Adventure_in_BKK male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 564  
   
203.113.17.155 fwd for 192.168.0.*


« ความเห็นที่ #42 เมื่อ: 08/24/07 เวลา 15:13:42 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Lips Sealed Lips Sealed น่ากลัวจัง  Lips Sealed Lips Sealed


ส่งโดย: *-*_banana_*-* female
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1944  
   
202.91.18.*


« ความเห็นที่ #43 เมื่อ: 09/09/07 เวลา 10:03:03 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

กฏหมายประเทศด้อยพัฒนา ไม่จริงครับ
กกหมายของประเทศไม่ยอมพัฒนาต่างหาก Grin

ซากเดนแม้หลงเหลือยังไร้ทาง
ทัพอัปปางดั่งภูผาถล่มทลาย
ส่งโดย: windsman male
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 71  
   
125.24.222.*


« ความเห็นที่ #44 เมื่อ: 09/25/07 เวลา 00:03:03 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

กฏหมายประเทศด้อยพัฒนา Tongue

มันคือความลำบากใจ เมื่อต้องตัดสินบนเส้นแบ่ง
ระหว่างความเป็น และความตายของชีวิตคน
ส่งโดย: T-REX male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1212  
   
125.26.139.*


« ความเห็นที่ #45 เมื่อ: 09/27/07 เวลา 09:50:09 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เอ  แล้วไงละ
 
ถ้างั้นพวก upload รูปโป๊ น่าจะจับมาให้ดูกันบ้างนะ
 
หรือว่าทุกครั้งก็.....มาจากร้าน Net
ส่งโดย: Frankenstein
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 948  
   
58.8.83.*


« ความเห็นที่ #46 เมื่อ: 01/01/08 เวลา 17:58:06 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Grin

ทำมากผิดพลาดมาก(อดีต) จะไม่ผิดถ้าไม่ทำอะไรเลย(ปัจจุบัน) เฮ้อ !!!
ส่งโดย: nong-pang male
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1539   WWW
   
125.27.234.*


« ความเห็นที่ #47 เมื่อ: 01/06/08 เวลา 14:28:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Lips Sealed


ส่งโดย: *-*_banana_*-* female
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1944  
   
125.24.245.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.