ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> โพรเอม บีเฮฟวีเออรอล เฮลธ์ และ ดร.เดวิด วี ชีฮาน ออกแถลงการณ์ร่วม
(Message started by: IQ on 05/23/23 เวลา 11:36:07)

Title: โพรเอม บีเฮฟวีเออรอล เฮลธ์ และ ดร.เดวิด วี ชีฮาน ออกแถลงการณ์ร่วม
ส่งโดย IQ on 05/23/23 เวลา 11:36:07
โพรเอม บีเฮฟวีเออรอล เฮลธ์ ( Proem Behavioral Health) และดร.เดวิด ชีฮาน (David Sheehan) ออกแถลงการณ์ร่วมดังนี้

"เอ็นวิว เฮลธ์ อิงค์ (Nview Health, Inc.) ซึ่งขณะนี้ใช้ชื่อว่าโพรเอม บีเฮฟวีเออรอล เฮลธ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในชีฮาน เทคโนโลยี (Sheehan Technology) ครอบคลุมทั้งเวอร์ชันดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และพีดีเอฟ ยกเว้นในรูปแบบเอกสาร ซึ่งดร.ชีฮานมีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในชีฮาน เทคโนโลยี ในรูปแบบดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อแจกจ่ายในกรณีดังนี้ (1) ในรูปแบบเอกสารเพื่อนำไปใช้ในทุกกรณี หรือ (2) ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟที่แก้ไขไม่ได้ รูปแบบเอกสาร หรือทั้งสองรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในการทดลองหรือวิจัยทางคลินิกหรือวิชาการ"

โลโก้ -  https://mma.prnewswire.com/media/1959221/4024057/Proem_Behavioral_Health_Logo.jpg
ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.