หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: "โนวาแวกซ์" เผยผลลัพธ์ที่ดีจากเฟส 2 ของการวิจัยวัคซีน )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 05/13/23 เวลา 07:16:45
การทดลองเฟส 2 มุ่งประเมินวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 ตัวด้วยกัน ได้แก่ วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิดชนิดขนาดสูง
วัคซีนทั้งสามมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเบื้องต้นแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตตัวอื่น ๆ จากคู่แข่ง
ในกรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น การตอบสนอง HAI กับไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ สูงกว่า 31-56% เมื่อเทียบกับ Fluad(R) และสูงกว่า 44-89% สำหรับสายพันธุ์เอเมื่อเทียบกับ Fluzone HD(R)
สำหรับวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่แล้ว ค่า anti-S IgG และการลบล้างอยู่ในระดับเดียวกับที่พบในการทดลองเฟส 3 ที่ประเมินประสิทธิภาพวัคซีนต้นแบบของโนวาแวกซ์ โดยการตอบสนอง HAI ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ Fluad (R) และ Fluzone HD (R)
วัคซีนที่กำลังพัฒนาทั้ง 3 ตัวทนต่อผลข้างเคียงได้ดี และแสดงให้เห็นความปลอดภัยเบื้องต้นในระดับที่มั่นใจได้ โดยที่ผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัคซีนเทียบเท่ากับวัคซีนตัวอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต
ผลลัพธ์จากเฟส 2 ที่ว่านี้สนับสนุนให้เดินหน้าพัฒนาวัคซีนทั้ง 3 ตัวต่อไป
โนวาแวกซ์ อิงค์ ( Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทระดับโลกผู้พัฒนาวัคซีนแบบใช้โปรตีนและเสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M(TM) ประกาศว่า วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ (CIC) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิดชนิดขนาดสูงของโนวาแวกซ์ ต่างแสดงให้เห็นความปลอดภัยเบื้องต้นที่น่าประทับใจ ทั้งยังมีผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัคซีน (reactogenicity) ในระดับที่เทียบเคียงได้กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 ที่โนวาแวกซ์กำลังพัฒนา รวมถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว นอกจากนี้ วัคซีนทั้ง 3 ยังมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งด้วย
 
การทดลองดังกล่าวมีผลลัพธ์หลักอยู่ที่การประเมินความปลอดภัยของวัคซีนสูตรต่ าง ๆ ทั้งวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เทียบกับ Fluad(R)* และ Fluzone High-Dose Quadrivalent(R)** (Fluzone HD) รวมถึงวัคซีนโควิดชนิดขนาดสูงในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 50 ถึง 80 ปี วัคซีนทั้ง 3 ตัวเสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M ระดับสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ และเบื้องต้นแสดงให้เห็นความปลอดภัยและผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัค ซีนที่เทียบได้กับ Fluad และ Fluzone HD โดยผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัคซีนยังคงที่แม้เพิ่มสารเสริมฤทธิ์หร ือแอนติเจน
 
ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ( AE) ในทุกกลุ่มที่ศึกษา ไม่มีสภาวะทางการแพทย์ที่อาจเกิดจากภูมิคุ้มกัน และไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการรักษา โดยพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้มาจากการศึกษาเกิดขึ้นไม่ถึง 25% ในทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับผลการวินิจฉัยในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า อาการเฉพาะที่และทั่วร่างกายส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและปานกลาง ซึ่งเกิดขึ้นในอัตราที่เทียบเท่ากับ Fluad และ Fluzone HD
 
"ผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัคซีนที่พบในการทดลองครั้งนี้สนับสนุนสิ ่งที่เราค้นพบก่อนหน้านี้ว่า เทคโนโลยีนี้เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปใช้กับวัคซีนรวม เพราะรวมแอนติเจนจำนวนมากได้โดยไม่กระทบความทนต่อยา" ฟิลิป ดูบอฟสกี (Filip Dubovsky) ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโนวาแวกซ์ กล่าว "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เราสังเกตเห็นนั้นแข็งแกร่ง และข้อมูลที่เราแบ่งปันในวันนี้เพิ่มโอกาสที่การทดลองเฟส 3 จะประสบความสำเร็จได้อย่างมาก"
 
วัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ให้ค่าอิมมูโนโกลบูลิน จี ( IgG) และการลบล้างที่เทียบได้กับวัคซีนโควิดต้นแบบของโนวาแวกซ์ (NVX-CoV2373) นอกจากนี้ สูตรผสมที่คิดค้นมาหลายสูตรให้การตอบสนองต่อทั้ง SARS-CoV-2 และไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ที่เทียบเคียงได้กับวัคซีนเปรียบเทียบอ้างอิง ซึ่งสนับสนุนให้พัฒนาในขั้นต่อไปได้ ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวให้การตอบสนองของแอนติบอดีในการยับย ั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (HAI) กับทั้ง 4 สายพันธุ์ได้มากกว่า Fluad ถึง 31-56% ขณะที่ค่าไตเตอร์สำหรับสายพันธุ์เอสูงกว่า 44% (H1N1) ถึง 89% (H3N2) และไม่ด้อยกว่าทางสถิติสำหรับสายพันธุ์บีเมื่อเทียบกับ Fluzone HD
 
วัคซีนโควิดชนิดที่มีขนาดสูงที่สุดให้ค่าการตอบสนองของ anti-S IgG และการลบล้างได้มากกว่าวัคซีนโควิดต้นแบบของโนวาแวกซ์ราว 30% ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยและผลไม่พึงประสงค์สามัญแต่คาดได้ของวัคซีนที่เท ียบเคียงกันได้กับวัคซีน Nuvaxovid ในขนาดยาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน
 
"ผลลัพธ์อันดีในวันนี้ช่วยสนับสนุนและยืนยันคุณค่าของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ เราพัฒนา และศักยภาพในการยกระดับวงการสาธารณสุขทั่วโลก" จอห์น ซี เจคอบส์ (John C. Jacobs) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโนวาแวกซ์ กล่าว "นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเรา เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้กับวัคซีนของเรา"
 
เกี่ยวกับการทดลองวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิดชนิดขนาดสูง เฟส 2
การทดลองเฟส 2 นี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและปกปิดข้อมูลต่อผู้สังเกต ( observer-blinded) เพื่อยืนยันขนาดยา โดยได้ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล (การสร้างภูมิคุ้มกัน) ของวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สูตรต่าง ๆ และวัคซีนโควิดของโนวาแวกซ์ในขนาดที่สูงขึ้นในผู้ใหญ่อายุ 50 ถึง 80 ปี การทดลองนี้กำลังประเมินวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒน า ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนโควิดที่มีโปรตีนรีคอมบิแนนต์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และเสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M แบบใช้ซาโปนินระดับสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ วัตถุประสงค์หลักและรองของการศึกษานี้คือเพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสูตรต่าง ๆ ของวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิดชนิดขนาดสูง การทดลองยืนยันขนาดยาในเฟส 2 นี้ดำเนินการอยู่ใน 2 ส่วนด้วยกัน
 
เกี่ยวกับ NVX-CoV2373
NVX-CoV2373 เป็นวัคซีนแบบใช้โปรตีน โดยเลียนแบบลักษณะโปรตีนตรงส่วนหนามของไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 วัคซีน NVX-CoV2373 สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนลูกผสมของโนวาแวกซ์ เพื่อสร้างแอนติเจนที่มาจากโปรตีนหนามเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจดจ ำไวรัสได้โดยไม่ทำให้ติดเชื้อ เสริมฤทธิ์ด้วย Matrix-M ระดับสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเหลวพร้อมใช้งาน จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ทำให้ใช้ช่องทางซัพพลายเชนวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอยู่เดิมในการกร ะจายวัคซีนได้
 
เกี่ยวกับสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M(TM)
สารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอย่าง Matrix-M ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรแล้วของโนวาแวกซ์ เมื่อเสริมเข้ากับวัคซีนแล้วจะช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ทำให้ออกฤทธิ์ได้ครอบคลุมและนานขึ้น โดยกระตุ้นทางเข้าของเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจนลงบนจุดฉีด และยกระดับการส่งแอนติเจนในต่อมน้ำเหลือง
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่
https://www.thaipr.net/health/3334305


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by