หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ... )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: หมอหมู โพสเมื่อวันที่: 07/03/20 เวลา 15:16:34

 
 
แพทยสภาได้ออกประกาศ ที่ 50/2563 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ป่วยถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือในกระบวนก ารรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวัง
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
 
ขอเชิญทุกท่านศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา (https://tmc.or.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้
 
 Infographic - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย  
https://tmc.or.th/Media/media-2020-06-25-09-29-53.pdf
 
 ประกาศแพทยสภา - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
https://tmc.or.th/Media/media-20200625153111.pdf
 
 ประกาศแพทยสภา - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/152/T_0005.PDF
 
 
ที่มา: แพทยสภา
https://www.facebook.com/thaimedcouncil/posts/2597320040532885?__tn__=-R  
 
หมายเหตุ ประกาศนี้เป็นเพียง " แนวทางความเข้าใจ ขอความร่วมมือ โดยไม่มีโทษใดๆ " เพียงแต่ย้ำเตือนว่า หากมีการกระทำใดในสถานพยาบาล ที่ผิดกฎหมาย เช่น ทำลายข้าวของ ตีกันในห้องฉุกเฉิน อาจถูกลงโทษได้ "ตามที่กฎหมายฉบับอื่น" บัญญัติ  
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เรียงตามระยะเวลาที่ออกประกาศ
- สิทธิของผู้ป่วย  (๑๖ เมษายน ๒๕๔๑)
- สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)
- หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)
 
***********************************************
จากคุณ: หมอหมู โพสเมื่อวันที่: 07/03/20 เวลา 15:18:08

 
แพทยสภายัน ประกาศ 10 ข้อหน้าที่ผู้ป่วย ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลต่อคดีทางการแพทย์
Thu, 2020-07-02 18:27 -- hfocus team
https://www.hfocus.org/content/2020/07/19680
 
“หมอประสิทธิ์” อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 แจงประกาศ 10 ข้อพึงปฏิบัติหน้าที่ผู้ป่วย แค่ขอความร่วมมือ ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลทางคดีทางการแพทย์ แต่เป็นประกาศที่ก่อประโยชน์ในการรักษาโรค เพราะไม่มีการปิดบังข้อมูลสุขภาพ
 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ อาคารสภาวิชาชีพ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่1 กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การออกประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ข้อว่า เป็นการมีการลงโทษ จำกัดสิทธิผู้ป่วย ทั้งที่แพทยสภาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ ว่า หลังออกประกาศดังกล่าวอาจทำให้มีการตีความผิดไป ซึ่งต้องขอยืนยันว่าประกาศดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย และแพทยสภาไม่ได้มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย แต่ที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อเป็นคำแนะนำ และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรค
 
ยกตัวอย่างประกาศข้อที่ 2 ซึ่งระบุว่าผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริง นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และคนที่อยู่ใกล้ชิด อย่างเมื่อการระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเข้ามารับการรักษาที่รพ.ศิริราช และไม่บอกว่าไปพื้นที่เสี่ยงมา ทำให้ครั้งนั้นมีบุคลากรการแพทย์ต้องกักตัวถึง 26 คน และหรือกรณีที่เราสอบถามว่าผู้ป่วยใช้ยาอะไรอยู่หรือไม่ ก็เพื่อการพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดการตีกันของยานั้นๆ
 
หรือประกาศข้อที่ 10 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นอาจจะส่งผล ต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเอง ในบางกรณี หากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่น อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งในข้อนี้อาจจะทำให้เกิดการตีความและเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะมีบทล งโทษ ดังนั้นตนขอสื่อสารยืนยันว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่กรณีนี้ แพทยสภาเป็นห่วงว่าหากมีการกระทำอะไร เช่น ตีกันในรพ.แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ จะมีกฎหมายอื่นๆ ที่กำกับอยู่
 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีภาคประชาชนมีความกังวลว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาคดีความ ทางการแพทย์หรือไม่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าประกาศฉบับนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีความทางการแพทย์แน่นอน เพราะตัวประกาศไม่ได้ใช้คำว่า “ต้องปฏิบัติ” แต่ประกาศจะใช้คำว่า “พึงปฏิบัติ” ซึ่งหมายถึงการแนะนำ การขอความร่วมมือ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เหมือนกับที่ตอนนี้เราขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกจากบ้าน ถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าทำก็จะเป็นผลดี ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดของคนนั้นๆ และช่วยลด หรือป้องกันการระบาดของโรคในสังคมไทย เป็นต้น
 
“ขอย้ำและบันทึกผ่านสื่อมวลชนว่าประกาศฉบับดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีความทางการแพทย์ เป็นเพียงประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้ผลในการรักษาโรคมีประสิทธิภ าพมากที่สุดเพื่อตัวผู้ป่วยเอง และเพื่อสังคม” ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว.
 
 
จากคุณ: หมอหมู โพสเมื่อวันที่: 07/03/20 เวลา 15:18:38
- สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)
จากคุณ: Dr._Panya โพสเมื่อวันที่: 07/04/20 เวลา 09:20:27
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์ (กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 07/04/20 เวลา 14:53:17
       ......ก้อต้องโหดๆเข้าไว้ก่อน ครับ....
จากคุณ: Hybrid VI โพสเมื่อวันที่: 07/05/20 เวลา 02:58:23
on 07/04/20 เวลา 09:20:27, Dr._Panya wrote:
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์ (กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)

ถูกต้องครับ
หน้าที่คนไข้ เอามาบอกแพทย์ทำไมล่ะครับ
แถมอีกอย่าง บอกหน้าที่ แต่ไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายหากฝ่าฝืน ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี
จากคุณ: Nomad Physician โพสเมื่อวันที่: 07/05/20 เวลา 06:10:25
เกรงว่าจะใช้ไม่ได้จริงครับ
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 07/15/20 เวลา 15:50:29
      คำประกาศหน้าที่ผู้ป่วย ? - " แหม....จะเยอะไปไหน"...
จากคุณ: หมอหมู โพสเมื่อวันที่: 07/19/20 เวลา 14:45:48
on 07/04/20 เวลา 09:20:27, Dr._Panya wrote:
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์  
 
(กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)

 
 
แพทยสภา ... บอก ผู้ป่วย  บอก ประชาชน
 
แต่ " ผม " เอง ... ที่ เอามาโพส บอกแพทย์ ในห้องนี้ ... เผื่อว่า แพทย์ ในห้องนี้จะยังไม่ทราบ นะครับ  
 
อ้อ ... ผม ไม่ได้เป็น กรรมการแพทยสภา  ไม่เกี่ยวข้องอะไร ยกเว้น เคยเป็นผู้สมัคร แต่ไม่ได้รับเลือก   Grin
จากคุณ: Head_transplant โพสเมื่อวันที่: 07/20/20 เวลา 08:25:16
หมอหมูกำลังทำในสิ่งที่ดี
เป็นเรื่องที่แพทย์ควรรู้และบอกต่อ
สมาชิกชื่นชมเพียบ
จากคุณ: Dr._Panya โพสเมื่อวันที่: 07/28/20 เวลา 14:45:53
on 07/19/20 เวลา 14:45:48, หมอหมู wrote:

 
 
แพทยสภา ... บอก ผู้ป่วย  บอก ประชาชน
 
แต่ " ผม " เอง ... ที่ เอามาโพส บอกแพทย์ ในห้องนี้ ... เผื่อว่า แพทย์ ในห้องนี้จะยังไม่ทราบ นะครับ  
 
อ้อ ... ผม ไม่ได้เป็น กรรมการแพทยสภา  ไม่เกี่ยวข้องอะไร ยกเว้น เคยเป็นผู้สมัคร แต่ไม่ได้รับเลือก   Grin

 
ผมไม่เข้าใจทางแพทยสภาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว (ว่าทางแพทยสภาจะมาบอกแพทย์ทำไม ทำไมไม่แจ้งแก่ผู้ป่วยโดยตรงล่ะ คงจะไม่กล้าล่ะสิ หึ หึ หึ ) แต่ เข้าใจและชื่นชมท่าน หมอหมู/ Moderator ของห้องนี้ครับ
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 08/09/20 เวลา 11:55:51
      จู่ๆประกาศหน้าที่ผู้ป่วย ? - คงหวังว่าผู้ป่วยจะถางหูฟัง ครับ...


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.