หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยา )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 05/23/19 เวลา 11:08:31
    - ผู้นำจากแวดวงสุขภาพทั่วโลกถกประเด็นการผลิตยาและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72
 
     - การประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดั บการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ
 
     เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายแบบคณะในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การอภิปรายจัดขึ้นในหัวข้อ "Leaving no one behind: from philanthropy to sustainable health solutions. How can decentralized manufacturing be part of an integrated approach to tackling NTDs and advancing Universal Health Coverage?" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนโยบายแถวหน้าของโลกเข้าร่วมการอภิปรายดังนี ้
 
     - Dr. Brett Giroir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ
     - Dr. Matshidiso Moeti ผู้อำนวยการประจำแอฟริกาขององค์การอนามัยโลก  
     - Prof. Dr. Peter Hotez คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา) และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวัคซีนแห่งโรงพยาบาลเด็กเท็กซัส
     - Subhanu Saxena ผู้อำนวยการประจำยุโรปของ Life Science Partnerships ภายใต้มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation
     - Dr. Udit Batra ซีอีโอกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของเมอร์ค
 
     คุณ Batra กล่าวว่า "เมอร์คมุ่งมั่นยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำจัดโรคที่ถูกละเลยและโรคอุบั ติใหม่ เช่น โรคพยาธิใบไม้เลือด ซึ่งเป็นโรคพยาธิชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดและสร้างความสูญเสียมากที่สุดในปร ะเทศเขตร้อน โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 280,000 คนต่อปี เราและองค์การอนามัยโลกต้องการรับมือกับความท้าทายระดับโลกเหล่านี้และมอบคุ ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน"  
 
     คณะผู้เชี่ยวชาญได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือ กับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ และจัดการรกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า การผลิตเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนาทั ่วโลก และภาครัฐของหลายประเทศได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อตั้งฐานการผลิต  
 
     คุณ Batra กล่าวเสริมว่า "เรารับรู้จากพันธมิตรและภาครัฐว่ามีความจำเป็นต้องนำฐานการผลิตยามาใกล้ผู้ ป่วยให้มากขึ้น ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับการรับมือกับโรคประจำถิ่น รวมถึงทำให้ผู้ผลิตขายยาในราคาที่เหมาะสมและอยู่ได้ ปัจจุบัน โซลูชันแบบใช้ครั้งเดียวและกระบวนการชีวภาพทำให้ความปรารถนาดังกล่าวเป็นจริ งได้ เราพร้อมสนับสนุนภาครัฐและผู้ผลิตในการกระจายฐานการผลิตยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่สามารถช่วยชีวิต ได้"  
 
     นับตั้งแต่ปี 2550 เมอร์คได้ดำเนินการผ่านทางธุรกิจสุขภาพ เพื่อให้การสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการต่อสู้กับโรคพยาธิใบไม้เลือดในแอฟ ริกา ทุกวันนี้ ยารักษาโรคที่ได้ผลที่สุดคือ Cesol(R) 600 ซึ่งเป็นยาเม็ดที่มีสารออกฤทธิ์ชื่อว่าพราซิควอนเทล โดยเมอร์คผลิตยาดังกล่าวที่โรงงานในประเทศเม็กซิโกและออกค่าขนส่งยาไปยังแอฟ ริกา ส่วนองค์การอนามัยโลกทำหน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม และบันทึกข้อมูลการแจกจ่ายยาในระดับท้องถิ่น
 
     นอกจากนี้ เมอร์คยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งเพื่อพัฒนาอุตส าหกรรมวัคซีนโดยรวม ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ และสถาบันเจนเนอร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 
     เมอร์คสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์สองโครงการ ผ่านทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ โดยในปี 2560 ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ของเมอร์คได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเบย์เลอร์เ พื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลยและโรคติดเช ื้ออุบัติใหม่ และในปีเดียวกัน ธุรกิจสุขภาพของเมอร์คได้ร่วมมือกับเบย์เลอร์ ร่วมด้วยสถาบันสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยเจมส์คุก รัฐควีนส์แลนด์) ทำการวิจัยดัชนีชี้วัดทางชีวภาพใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้เลือด  
 
     ติดตามเมอร์คได้ทาง Twitter @Merckgroup, Facebook @merckgroup และ LinkedIn
 
     เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย
 
     โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical Diseases: NTDs) คือกลุ่มโรค 17 โรคที่ส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพ จึงถือเป็นโรคที่สร้างภาระทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ และในบางกรณีสามารถกำจัดให้หมดไปได้ เมอร์คจึงมุ่งมั่นทำการวิจัยเพื่อรักษาหรือแม้กระทั่งกำจัดโรคเหล่านี้ ทั้งยังทุ่มเทความพยายามในการจัดการกับโรค โดยยกให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ
 
     เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้เลือด
 
     โรคพยาธิใบไม้เลือดติดต่อผ่านทางพยาธิใบไม้ มนุษย์อาจได้รับตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการว่ายน้ำหรือซักผ้าในน้ำที่ มีการปนเปื้อน จากนั้นตัวอ่อนพยาธิจะฟักตัวในร่างกาย อัตราการติดเชื้อจะสูงเป็นพิเศษในเด็ก ซึ่งอาจทำให้เจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เมอร์คจึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึงองค์การอนามัยโลก เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไป
 
     เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
 
     การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 จัดขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากทุกประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเข้าร่วม และมีการหารือเกี่ยวกับวาระสุขภาพที่เตรียมโดยคณะกรรมการบริหารการประชุม จุดมุ่งหมายหลักของการประชุมคือการกำหนดนโยบายขององค์การ การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ การตรวจสอบนโยบายการเงิน รวมถึงการทบทวนและอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการที่มีการนำเสนอ
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์ของเมอร์คทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในช่วงเวลาเ ดียวกับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้
 
     เกี่ยวกับ เมอร์ค
 
     เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และวัสดุสมรรถนะสูง พนักงานประมาณ 52,000 คนของบริษัทต่างทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างที่ดีต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านค นในทุกๆวัน ด้วยการนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมอร์คเป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อยีน ไปจนถึงการเสาะหากลวิธีใหม่ๆ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ท้าทายที่สุด ตลอดจนการคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยในปี 2561 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.48 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ
 
     การสำรวจในทางวิทยาศาสตร์และการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คือหัวใจหลักในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมอร์ค ทั้งยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของเมอร์คนับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2211 ปัจจุบัน ครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลา ดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ "เมอร์ค" ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ อีเอ็มดี เซโรโน ในวงการดูแลสุขภาพ, มิลลิพอร์ซิกมา ในวงการชีววิทยาศาสตร์ และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์
 
     รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpg


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.