แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39090: Sai Life Sciences นำเสนอรายงานระยะกลางโครงการ Sai Nxt  (จำนวนคนอ่าน 35 ครั้ง)
« เมื่อ: 10/14/21 เวลา 15:22:11 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

- บรรลุ 2 ใน 3 ของเป้าหมายการลงทุนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
- มีการยกระดับสมรรถภาพในทุกด้านสำคัญที่เป็นจุดมุ่งเน้น ประกอบด้วย ผู้คน กระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 
Sai Life Sciences องค์กรชั้นนำของโลกในด้านการรับทำวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา หรือ Contract Research, Development and Manufacturing Organisation (CRO-CDMO) ได้เผยแพร่รายงานระยะกลางของโครงการการเปลี่ยนแปลงองค์กรของบริษัท โครงการSai Nxtที่ว่านี้เป็นโครงการระยะเวลา 4 ปี ดำเนินการระหว่างปี 2562-2566 โดยมีเป้าหมายการลงทุนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพของบริษัทใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) ผู้คนและวัฒนธรรม (People & culture) (2) กระบวนการและระบบอัตโนมัติ (Processes & automation) (3) โครงสร้างพื้นฐานและสมรรถภาพด้านวิทยาศาสตร์ (Infrastructure & scientific capabilities)
 
Krishna Kanumuri ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของ Sai Life Sciences กล่าวว่า "ณ หมุดหมายครึ่งทางของโครงการ Sai Nxt เราได้บรรลุ 2 ใน 3 ของการลงทุนที่ได้ตั้งเป้าไว้ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการนี้ยังได้ยกระดับความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการของบริษัทผ ู้พัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกด้วยความรวดเร็ว การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเชื่อถือได้"
 
สู่ ความเป็นเลิศ: ข้อสรุปสำคัญจากเส้นทางการพัฒนาจนถึงขณะนี้
 
ด้วยข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นตอบรับจากลูกค้าผู้พัฒนานวัตกรรม Sai Life Sciences ได้ขยายศูนย์การวิจัยและพัฒนาและศูนย์การผลิต เพิ่มสมรรถภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบอัตโนมัติและระบบข้อมูล ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการให้ความสำคัญกับลูกค้าการเติบโตทั้งเชิงลึกและเชิงขนาดในด้านวิทยาศาส ตร์: การขยายบริษัทสู่บอสตันและแมนเชสเตอร์ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มี ความสามารถเป็นเลิศด้านเภสัชกรรมในระดับโลก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถของบริษัทในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านวิ ทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้การเติบโตของทีมงานในอินเดียที่เกิดขึ้นควบคู่กันได้นำมาซึ่งสมรรถ ภาพเฉพาะทางและประสบการณ์ด้านตำรายาที่มีตัวยาสำคัญใหม่ (NCE)การขยายแพลตฟอร์มและสมรรถภาพเชิงเทคโนโลยี: บริษัทได้ยกระดับสมรรถภาพเชิงเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยี high-content screening (HCS), เทคโนโลยี PROTAC, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้านอนุภาค, สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีฤทธิ์สูง (highly potent API), การขยายกระบวนการไหล (flow process) ของกระบวนการทำงาน, amidite, peptide และอื่น ๆศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ออกแบบเพื่อความรวดเร็ว: บริษัทได้รวมศูนย์การวิจัยและพัฒนาทั้งหมดในอินเดียเข้าด้วยกันเป็นศูนย์แบบ บูรณาการขนาด 13 เอเคอร์ในไฮเดอราบาดโดยมีนักวิทยาศาสตร์กว่า 1,200 คน ศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยการค้นคว้าแบบบูรณาการ (ด้านเคมี ชีววิทยา และเภสัชพลศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงยาและการเป็นพิษ หรือ DMPK/ tox) การพัฒนาในขั้นแรกเริ่มและขั้นปลาย สมรรถนะด้านการวิเคราะห์แบบครบวงจร ความปลอดภัยของกระบวนการ แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซัพพลายระยะแรกเริ่ม และการส่งต่อเทคโนโลยี ทั้งนี้ การทำงานในสถานที่เดียวกันของทีมงานหลายฝ่าย ประกอบกับกระบวนการและระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและเพิ่มความว่องไว ในการทำงานโมเดลการนำส่งระดับโลกด้านชีววิทยาและเคมีสำหรับกระบวนการผลิต : เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของความสามารถ ความรวดเร็ว และความคุ้มต้นทุน บริษัทได้สร้างทีมวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางระดับโลกในบอสตัน (ด้านชีววิทยา) และแมนเชสเตอร์ (ด้านการพัฒนากระบวนการ) ซึ่งมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการแก้ปัญหาความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ที่ซ ับซ้อน สอดรับกับประวัติผลงานที่แข็งแกร่งของทีมงานในอินเดียในการรับมือกับโครงการ ที่ซับซ้อน ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการเริ่มต้นโครงการในบอสตันหรือแมนเชสเตอร์ ก่อนที่จะมีการส่งต่อเทคโนโลยีอย่างราบรื่นไปยังไฮเดอราบาดเพื่อปริมาณหรือข นาดการทำงานที่สูงกว่าตามความต้องการ โมเดลเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยทีมงานระดับโลกที่มีเอกภาพซึ่งได้รับการสนับสนุ นโดยโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการที่สอดรับกันในทุกที่ศูนย์การผลิตแห่งใหม่ ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า : บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) และการผลิตขั้นกลางรวม 172 กิโลลิตรและเพิ่มห้องสะอาดตามมาตรฐานการผลิตยา 4 ห้องที่ศูนย์การผลิตของบริษัทในเมืองบีดาร์ ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเพิ่มสมรรถนะด้านการผลิต API ที่มีฤทธิ์สูงและ amidite ภายในปี 2564 นี้ และจะเพิ่มกำลังการผลิต 200 กิโลลิตรและสร้างศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะภายในปี 2565 ด้วยการขยายสมรรถนะเช่นนี้ 80% ของศูนย์การผลิตที่ดำเนินการจะมีอายุต่ำกว่า 5 ปี และ 60% จะมีอายุต่ำกว่า 3 ปี ศูนย์การผลิตใหม่ทั้งหมดมีระบบอัตโนมัติ ระบบข้อมูล และระบบความปลอดภัยที่ก้าวหน้า โดยตั้งอยู่ในระบบการผลิตอเนกประสงค์ที่ออกแบบโดยยึดหลักการยศาสตร์การเข้าถ ึงลูกค้าทั่วโลก : บริษัทได้ขยายบทบาทการพัฒนาธุรกิจไปยัง 15 เมืองทั่วโลก โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการลูกค้าของบริษัทและการมีตัวแทนอยู่ใก ล้กับลูกค้าการขับเคลื่อนใหม่สู่ความยั่งยืน : Sai Life Sciences ได้บรรลุความก้าวหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนวาระด้านความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้
?  เป็นบริษัทแห่งแรกที่มีสำนักงานใหญ่ในอินเดียที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก PSCI  
?  เข้าร่วม ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS-GCIPR) ในฐานะ 'Associate Member'
?  เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับแรกของบริษัทในปี 2563 ตามกรอบการทำงานของ GRI
?  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
?  เป็นผู้ลงนามในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ United Nations Global Compact (UNGC)การรับรอง รางวัล และการเชิดชู : เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ของการเปลี่ยนแปลงของบริษัท Sai Life Sciences ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและการเชิดชูหลายรายการในหลากหลายด้าน รวมทั้งด้านคุณภาพ การเรียนรู้และการพัฒนา การปฏิบัติด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sai Nxt ได้ที่ https://www.sailife.com/sai-nxt/
 
เกี่ยวกับ Sai Life Sciences
 
Sai Life Sciences เป็นองค์กร CRO/CDMO ที่ให้บริการครบวงจร โดยทำงานร่วมกับบริษัทยาและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกเพื่อเร่งคิดค้น พัฒนา และทำการตลาดโมเลกุลขนาดเล็กที่มีความซับซ้อน ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 2,200 คนในอินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Sai Life Sciences เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนระดับโลกอย่าง TPG Capital และ HBM Healthcare Investments ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sailife.com/
 
รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1656857/Sai_Nxt.jpg
 
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1298  
   
58.11.188.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->