แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38677: ควรทำให้ชัด-ข้อกังขาความสุจริตในสังคมแพทย์-ลต.พส.-  (จำนวนคนอ่าน 1850 ครั้ง)
« เมื่อ: 01/13/21 เวลา 22:26:42 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เพื่อความสง่างามของวงการแพทย์และเพื่อสิ่งที่ดีกว่า - หากมีข้อสงสัย หรือกังขาในการจัดการของวงการใดที่มีผลต่อคนหมู่มาก เช่นวงการแพทย์ -แพทยสภา ควรได้รับการตรวจสอบ แก้ไข และทำให้ดีขึ้นหรือไม่
 
https://fb.watch/2_OF742yBy/
 
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 22:28:11 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ควรนะ การทำให้ชัดเป็นสิ่งดี
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 22:59:30 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

แพทย์ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา - หรือว่าต้องการให้ไม่ต้องมีแพทยสภามาดูแลมาตรฐาน
 
และให้คนนอกมาควบคุมมาตรฐานของแพทย์ - เช่นที่เคยมีกรณีได้ทราบว่า เมื่อก่อนแพทย์อยู่ในการดูแลของมหาดไทย
 
อาจถึงเวลาที่ไม่ต้องใส่ใจองค์กรของแพทย์ จริงแล้วหรือ
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:01:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

พรุ่งนี้ก็จะปิดรับบัตรลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการแพทยสภา - น่าสนใจติดตามว่าคนในสังคมนี้ เขาใส่ใจวงการของเขาเพียงใด
 
แต่หลายคนว่า - ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ. หรือ เข้าระบบบัตร e vote ไม่ได้
 
จริงเท็จอย่างไร ควรมีการศึกษาวิจัย
 
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:12:14 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

หนังสือทักท้วงให้ทำให้ชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องเป็นธรรม เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
 
๑  
ที่แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล  
ที่ อ.พ. ๑๐๕ /๒๕๖๔  ด่วนที่สุด   วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง  ขอให้ทบทวนการจัดการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา และขอให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งโดยม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการเลือกตั้งกรรมกา รแพทยสภาโดยสมาชิกอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้หยุดการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตนี้เป็นการชั่วคราว  ดำเนินการแก้ไข และวางระบบการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติแห่งองค์กรแพทยส ภาของประเทศ
เรียน  คณะกรรมการแพทยสภา  กรรมการแพทยสภาทุกท่านทั้งหมด รายบุคคล, นายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา
 
 
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:13:50 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


อ้างถึง – พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒เลขาธิ ว่าด้วยหน้าที่สมาชิก-หน้าที่คณะกรรมการฯ หน้าที่นายกแพทยสภา และเลขาธิการแพทยสภา
     - ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มกราคม ๒๕๖๓,      
     - ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีนาคม ๒๕๖๓,  
     - ทะบียนสมาชิกที่ไม่เป็นปัจจุบันตามข้อบังคับฯข้อที่ ๗ , รายงานสำรวจแพทย์ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ., การจัดจ้างทำระบบ e vote  
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:15:57 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

๒ (ต่อ) อ้่างถึง
 
- คำฟ้องคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายเลขคดีดำ อท.๓/๒๕๖๔
     
- คำฟ้องคดีปกครอง ให้เพิกถอนคำสั่งและยุติการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งกร รมการแพทยสภา คดีหมายเลขดำที่ ๔๒/๒๕๖๓
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:19:23 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

   ตามที่ข้าพเจ้า แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ในฐานะสมาชิกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นผู้ร่วมลงชื่อของสมาชิกจำนวน ๕๐ คน กับหนังสือของข้าพเจ้าหลายฉบับ เพื่อทักท้วงเสนอแนะให้ทำการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฏหมาย และเสนอให้คนกลางเข้ามาดำเนินการเลือกตั้งแทนคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั ้งฯ    เนื่องจากมีกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนจัดการเลือกตั้ง  ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการตั้งแต่การออกข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยว ิธีการ และตัวอนุกรรมการ (มีการเปลี่ยนให้ตัวแทนสมาชิกแท้จริงเช่น รพศ.รพท. สสจ. ราชวิทยาลัย ออกไป แต่ให้คงไว้แต่บุคคลจากแพทยสมาคมฯ      และ(สมาคม)โรงพยาบาลเอกชน และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอันไม่ใช่เป็นผู้มาจากฐานสมาชิกของแพทยสภาอันเป็นปกต ิ) โดยที่มีข้อสังเกตว่าออกข้อบังคับชื่อเดียวกันห่างกันไม่กี่เดือน อาจไม่มีการนำเข้าให้คณะกรรมการแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายได้  การแต่งตั้งอนุกรรมการแพทยสภาในวาระที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และเห็นว่ามีประเด็นที่มีความไม่เหมาะสม ไม่สง่างาม และเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  เพราะจะให้ให้การพิจารณานั้นมีสภาพร้ายแรง อันไม่มีความเป็นกลาง  เนื่องผู้ลงสมัครเลือกตั้งวาระนี้หลายท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งจากตัวกรรมการที่พิจารณาตั้งผ ู้ดำเนินการเลือกตั้งในครานี้
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:21:58 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

และมีข้อน่าสังเกตที่น่าสงสัยมีการออกข้อบังคับชื่อเดียวกันตามอ้างถึงข้างต ้น มีปัญหาความไม่สุจริต ไม่ถูกต้อง ไม่ยุติธรรม มีความไม่ชัดเจน ซับซ้อน อันการลงคะแนนกระทำได้ยาก จนบัดนี้ มีกรณีผุ้จัดการเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งได้ไม่ถึงสมาชิก ทำให้สมาชิกจำนวนมากไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ส่งทางไปรษณีย์ และทางบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ตามผลรายงานการสำรวจ และที่แพทย์แจ้งเข้ามา ซึ่ง ณ.วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  ตามที่แพทยสภาประกาศ มีแพทย์ที่ลงคะแนนแล้วเพียง ๑๒ ๓๓๔ คน  และผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงเลือกตั้งทางอิเลคทรอนิกส์ ประมาณ ๑ หมื่นคน ซึ่งควรที่จะลงคะแนนได้ง่ายและครบถ้วนเพราะได้แสดงความจำนงแล้ว  แต่มีเพียง ๔ ๐๐๐  คนเศษๆ ได้เข้าลงคะแนน  อันเป็นการผิดปกติอย่างยิ่ง   ยังหาผู้เกี่ยวข้องตอบข้อสงสัย ทักท้วง ของสมาชิกไม่ได้  และไม่มีการวินิจฉัยปัญหา รวมถึงแก้ไข ก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป  ซึ่งเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายของกรรมการแพทยสภาทั้งคณะ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่าน (ทั้งนี้ตามกฎหมายอ้างถึงข้างต้นและหนังสือทักท้วงตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารอ้างถึง)
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #9 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:22:46 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ดังนั้นข้าฯ จึงขอให้กรรมการแพทยสภาทุกท่าน ได้ใช้ดุลยพินิจในการทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าม ีประเด็นข้อบกพร่องตามที่สมาชิกรวมถึงตัวข้าฯ ได้ร้องไว้หรือไม่ และกรรมการได้ทราบเรื่องนี้หรือยัง รวมถึงได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้วหรือยัง  
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #10 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:24:08 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

 ด้วยหนังสือนี้ออกก่อนวันสิ้นสุดการรับบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนน  ด้วยข้าฯ ผู้ร้องไม่ได้หวังผลใดๆจากการนับคะแนน ที่เป็นการชนะของข้าฯเอง  แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต้องการเห็นความสุจริต ยุติธรรม ของการได้มาซึ่งคณะผู้บริหารองค์การแพทยสภา หรือกรรมการแพทยสภา  ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ไม่ต่ำกว่าวิชาชีพใด  ให้มีความสง่างาม โปร่งใด สิ้นกระแสสงสัยจากเพื่อนสมาชิกร่วมวิชาชีพ และเชื่อมั่นในวิชาชีพของตน  ได้ดำเนินกิจการเลือกตั้ง โดยยึดหลักกฎหมาย และข้อบังคับโยเคร่งครัด จึงจะเป็นความสง่างาม อันจะส่งผลให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง มีความภาคภูมิใจ  จึงขอให้กรรมการแพทยสภา ได้พิจารณาทบทวนเรื่องนี้แบบปราศจากอคติใดๆ เพื่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย  ได้พัฒนาไปอย่างสมศักดิ์ศรี  
    จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดพิจารณา  
 
   
           ขอแสดงความนับถือ                  
 
         พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล  
              ว.๙๘๑๘
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #11 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:28:34 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

หนังสือทักท้วงข้างต้น เป็นฉบับสุดท้ายที่ทักท้วง-หนังสือ ถูกส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาแล้ว
 
รับแจ้งว่า จะนำหนังสือนี้ รวมกับหนังสือทักท้วง เสนอแนะ ก่อนนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน จำนวนหลายฉบับ (กว่า ๑๐ ฉบับ)  ที่มีการเสนอจากสมาชิกและ พญ.อรพรรณ์ ฯ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำเข้าให้คณะกรรมการพิจารณา  - จะได้มีการนำเข้าเพื่อพิจารณาแล้ว
 
ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #12 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:32:00 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เหตุที่นำเรียนให้เพื่อนแพทย์ทราบ - เพราะเรื่องนี้เป็นของแพทย์ทุกคน
เป็นอนาคตของวงการแพทย์
 
ส่วนแพทย์จะสนใจ หรือไม่ เห็นอย่างไร เป็นเรื่องของแต่ละท่าน
 
ไม่ต้องการให้เรื่องที่ควรแก้ไข ผ่านมา แล้วผ่านไป  และตกต่อมาเป็นเพียงเรื่องบ่นว่ากันอันไม่สร้างสรรค์  
 
 
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #13 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:33:59 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ขอเพียงสุจริตต่อเพื่อนแพทย์ทั้งหมด กว่า ๖.๖ หมื่นคน
 
และช่วยกันทำดีเพื่อองค์กร เพื่อสังคม  
 
สังคมแพทย์ จะดีขึ้น และ ให้อานิสงส์ ต่อผู้คนเกี่ยวข้องอีกมาก
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #14 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:37:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

หนังสือเสนอแนะ และทักท้วง การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ที่จัดทำขึ้นก่อนนี้ ตั้งแต่มิถุนายน  ขณะที่ให้มีการลงทะเบียนแสดงเจตจำนง จะเลือกตั้ง ออนไลน์ หรือ e vote เมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๓   ซึง่พบว่าแพทย์ไม่ทราบการเลือกตั้งออนไลน์ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย  มีจำนวนมาก  จึงขอให้ขยายเวลา และไม่จำกัดสิทธิเช่นนั้น
 
 
 
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #15 เมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:44:49 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ต่อมาทักท้วงให้ประกาศบัญชีรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิเลือกตั้ง  
๑ ทาง ออนไลน์  ๒ ทาง ปณ. ๓ แพทย์ที่แพทยสภาไม่มีที่อยู่ติดต่อ (จากฐานข้อมูลของแพทยสภาที่ประกาศว่า มีจำนวน กว่า ๒ ๐๐๐ คน)
 
ทักท้วงให้เลขาธิการปรับปรุงทะเบียน ที่อยู่ สมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการจัดส่งบัตรเลือกตั้งถึงสมาชิก ตามข้อบังคับ ที่ให้ต้องทำให้เสร็จเป็นปัจจุบัน ก่อนจะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 
และให้จัดการเลือกตั้งให้ปลอดภัย รวมเรื่องระบบ e vote และ ปณ.
 
... พบ ว่า ไม่ตอบใดๆทั้งสิ้น ผิดหลักการบริหารปกครอง ...
 
จนนานมาก และทวงถาม  
 
มีหนังสือตอบฉบับแรก เป้นของคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยตอบว่าชอบแล้วเป็นหลัก โดย..ไม่มี...การนำข้อเสนอของสมาชิก ๕๐ คน เข้าเสนอให้คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาตามกฎหมาย มาตรา ๑๒ แห่ง พรบ.วิชาชีพเวชกรรม
 
นับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย วิชาชีพฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01/13/21 เวลา 23:46:05 by DrOraMeta »
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
49.230.58.*


« ความเห็นที่ #16 เมื่อ: 01/14/21 เวลา 17:41:12 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

อยาก E vote เเต่ไม่ทัน   รอ ปณ ส่งไปแล้วค่ะ
ส่งโดย: Yaso
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 62  
   
223.205.227.*


« ความเห็นที่ #17 เมื่อ: 01/14/21 เวลา 22:28:37 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

on 01/14/21 เวลา 17:41:12, Yaso wrote:
อยาก E vote เเต่ไม่ทัน   รอ ปณ ส่งไปแล้วค่ะ

 
ว้าว ดึจัง ส่งทันด้วย
  ยินดีด้วย ที่ได้ช่วยวงการของแพทย์เรา
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
1.46.199.*


« ความเห็นที่ #18 เมื่อ: 01/15/21 เวลา 14:09:22 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ทำไมนับคะแนนดูแปลกๆ ทีวีสีได้คะแนนเยอะผิดปกติ เหมือนมีใบสั่งมาจากข้างบนยังไงไม่รู้ Huh Huh Angry Angry
ส่งโดย: ceftri-amol
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 13  
   
118.172.77.98 fwd for 10.141.102.*


« ความเห็นที่ #19 เมื่อ: 01/16/21 เวลา 14:50:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

น่าคิด
 
มีรายงานผู้สังเกตการณ์มานะ ไปดูที่
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
1.47.140.*


« ความเห็นที่ #20 เมื่อ: 01/19/21 เวลา 22:29:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

มีข้อมูลในเพจหนึ่ง ระบุว่ามีการฟ้องคดีอาญา และคดีปกครอง ๒ คดี  ต่อ ประธานอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา นายกแพทยสภา และ เลขาธิการแพทยสภา เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีข้อกังขาในความสุจริตและที่ว่าผิดกฎหมายกา รจัดการตั้งแต่ทะเบียนสมาชิกแสดงที่อยู่ ไม่เป็นปัจจุบัน และการนับคะแนน รวมถึงระบบจัดการ e vote ด้วย และข้ออื่นๆ  
 
หากสนใจติดตามได้ คงจะค่อยๆ เกิดความกระจ่่างนะ
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
118.173.240.*


« ความเห็นที่ #21 เมื่อ: 01/19/21 เวลา 22:39:35 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ในการนับคะแนนเลือกคั้วครั้งนี้ ได้สังเกตการณ์การนับ อยู่ จะมีภาพให้ดู ถถ้าเป็นได้ หรือดูที่เพจกลุ่มพลังแพทย์  
 
สำหรับผู้สนใจข้อมูลเชิงระบบคะ
ส่งโดย: DrOraMeta
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 116  
   
118.173.240.*


« ความเห็นที่ #22 เมื่อ: 01/25/21 เวลา 20:49:09 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ดูแล้วในเพจ มีเรื่องการทักท้วงการรับรองผลเลือกตั้ง เหตุเพราะ การทำการเลือกตั้งที่ขัดกับข้อบังคับแพทยสภา
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
1.46.14.*


« ความเห็นที่ #23 เมื่อ: 02/13/21 เวลา 22:59:53 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เป็นเรื่องใกล้ตัวแพทย์มาก แต่แล้วแต่จะมองนะ
ส่งโดย: elcondor_pasa
สถานะ: Full Member ***
จำนวนความเห็น: 124  
   
1.46.111.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by