แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37305: ระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค perfect ?  ดีจริงหรือ  (จำนวนคนอ่าน 900 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:41:49 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

...............กำหนดการการประชุมเรื่อง...........  
ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ การสาธารณสุข และการประกันสุขภาพ
วันที่ ๑๖พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ. ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:42:30 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

08.45  น. เปิดการประชุม โดย ศาสตราภิชาน นพ. สำลี  เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชีย SEARO
      รายงานการประชุมโดย  แพทย์หญิงอรพรรณ์   เมธาดิลกกุล กรรมการแพทยสภา พลังแพทย์ และนายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ฯ
      กล่าวต้อนรับโดย พญ .เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:43:24 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

09.00 น. การประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความหมายและเป้าหมาย Universal Health Coverage in Thailand: Definition and Goals
     ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผู้อํานวยการองค์การอนามัย โลกภาคพื้นเอเชีย
      ตะวันออกเฉียงใต้(WHO-SEARO) 2 สมัย  (พ.ศ.2547-2557) / break
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:44:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

10.15 น.  อภิปราย เรื่องระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค perfect ดีจริงหรือ ?  (ลักษณะให้ข้อมูลสองด้านแบบกึ่งโต้วาที)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมายหรือผุ้แทน
 ผู้แทนผู้รับการดูแลสุขภาพ  นายนพพล น้อยบ้านโง้ง สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (สคส.)
 พตท.หญิง ฐิชาลักษณ์  ณรงค์วิทย์  ที่ปรึกษา สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:44:56 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

 ศ.นายแพทย์อภิวัฒน์  มุทิรางกูร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      พญ.เชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา  
      ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
      ดำเนินการ โดย นพ.ชนินทร์  ลีวานั้นท์  สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
         นพ.องอาจ  วิจินธนสาร  โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
        นพ.สุพัฒน์  พรหมสอาด หัวหน้าสำนักงานทนายความเพื่อนแพทย์/ วิทยากรกฎหมายการแพทย์  / พักกลางวัน
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:45:20 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

13.00 น  ธรรมาภิบาลในระบบการแพทย์ การสาธารณสุข และการประกันสุขภาพ : ทบทวนภาพรวม  
     Good Governance in Medicine, Public Health and Health Insurance System : an overview  
      พญ .เชิดชู สมสวัสดิ์ อริยศรีวัฒนา และ ว่าที่ รต.พรชัย เอี่ยมเศรษฐกุล สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:45:46 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

14.00 น.   จริยธรรมของผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข องค์กรในกำกับของรัฐบาลด้านการ
       สาธารณสุข แพทยสภา/องค์กรวิชาชีพ:การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขสู่ประเทศไทย 4.0 ทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย  
    พญ.เชิดชู  อริยศรีวัฒนา  กรรมการแพทยสภา
     นายนพพล น้อยบ้านโง้ง ว่าที่.นบ.
     พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล กรรมการแพทยสภา
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:46:19 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

15.00 น. ทางรอดของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : คุณภาพ -เข้าถึง –สมคุณค่าไม่ทำให้ผู้ใดล้มละลาย – การอภิปราย
   ผศ.ดร.อานนท์  ศักดิวรวิชญ์  ศ.นพ.อภิวัฒน์  มุทิรางกูร   นพ.อมร  แก้วใส (ระหว่างรอ)
   พญ.เชิดชู  อริยศรีวัฒนา  กรรมการแพทยสภา    
      ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.สุพัฒฯ พรหมสะอาด ผู้ประสานงานอาสาพลังแพทย์
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:46:48 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

15.45 น. ข้อเสนอการปฎิรูปและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข:ระบบหล ักประกันสุขภาพ
          ผู้เข้าประชุมทุกท่าน และรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอ ร่วมกัน ดำเนินการโดยทีมงานสมาคมแพทย์ฯ/อ.นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์
16.30 น.  ปิดการประชุม โดย แพทย์หญิงเชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษา สนช.สธ. และ สพอท.
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #9 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:47:37 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Cheesy ดีนะ..จะได้พบกันเต็มๆ..ขอให้ใช้ข้อมูลความจริงมาพูดกัน.... แต่ รมต.จะฟังหรือ...
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #10 เมื่อ: 11/14/18 เวลา 08:08:04 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

สำหรับประชาชนดีครับ .. ได้คุยกับเพื่อนฝูงหลายคน/ญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยตอนอายุเยอะ ๆ ทุกคน ลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากมาย บางรพ.ดูแลดีมาก บางรพ.ไม่อยากกล่าวถึง
ส่งโดย: bigblue9
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 91  
   
180.183.81.*


« ความเห็นที่ #11 เมื่อ: 11/14/18 เวลา 09:50:47 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ควรมีเลขา สปสช.และทีมงานร่วมแแลกเปลี่ยนด้วยครับ  คุยกันบ่อยๆจะได้กระจ่าง คุยกันคนละเวทีหรือตามโซเชียล ยากจะมีจุดบรรจบ
ส่งโดย: pracha
สถานะ: Senior Member ****
จำนวนความเห็น: 273  
   
118.173.110.*


« ความเห็นที่ #12 เมื่อ: 11/18/18 เวลา 23:55:07 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ทางประธานกองทุน หลักประกัน สปสช. // ไม่มีท่านใดมา // ไปร่วมฟังวันที่ ๑๖ นั้นด้วย
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #13 เมื่อ: 11/18/18 เวลา 23:55:34 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ส่วน ท่านปลัด สธ.ส่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการมาแทน
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #14 เมื่อ: 11/18/18 เวลา 23:56:53 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เขาว่าเชิญแล้ว...แต่มาเพียงนี้...ค่อนข้างไม่เข้าใจเลย.. ก็บอกกันว่าได้รางวัล ดีจริง ควรมาพบและให้ข้อมูลกัน
 
แต่ก็เป็นเช่นที่ว่ามา
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.