แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 37304: ข้อบังคับแพทยสภา..ระงับการป.วิชาชีพเวชกรรมช.คราวโดยไม่ดูข้อเท็จจริงก่อ  (จำนวนคนอ่าน 734 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:35:17 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

วันที่ ๑๖ พย ๖๑ นี้ เวลา   08.00 น.-8.45 น. มีนัด หารือประเด็นข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการระงับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั่วคร าว โดยไม่สอบข้อเท็จจริง
รับฟังโดย พญ.เชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา  นพ.ชนินทร์  ลีวานั้นท์  นพ.องอาจ  วิจินธนสาร
สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.... น่าจะไปช่วยกันให้ความเห็นว่าสมควรหรือไม่ที่แพทยสภา ได้มีมติออกข้อบังคับนี้
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:37:51 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

letUsGo-ร่างข้อบังคับควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม1.jpg (attachment deleted)

จัดโดย สมาคมแพทย์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มพลังแพทย์ /// จัดที่ห้องประชุมชั้น๙อาคาร๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกแคราย ...ท่านใดพอมีเวลาโปรดสละเวลาด้วย... ช่วยหาทางออก..
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #2 เมื่อ: 11/13/18 เวลา 18:39:35 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ตามเอกสารที่ส่งแชร์กันมาเรื่องร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประ กอบวิชาชีพเวชกรรม.. ว่า มีมติผ่านด้วยคะแนนเสียง 29 ต่อ 2 เมื่อวันที่ ๘ พย ๖๑ และรอ รมต.ให้ความเห็นชอบ
... ข้อบังคับเช่นนี้ ถูกต้องไหม ..
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
203.150.189.*


« ความเห็นที่ #3 เมื่อ: 11/14/18 เวลา 20:46:49 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


วันที่......... พฤศจิกายน  2561
เรื่อง    ขอความกรุณาชะลอการให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตาม จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. .... และขอให้เปิดรับความเห็นของสมาชิกแพทย์ในร่างข้อบังคับ
เรียน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะนายกสภาพิเศษ แห่งแพทยสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย/อ้างถึง - ร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตาม จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....
 ด้วยคณะกรรมการแพทยสภาในวาระการประชุม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ผ่านมติร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ....ด้วยมติ 29 ต่อ 2 และในขั้นตอนตามกฎหมาย จะต้องเสนอเรื่องให้ท่านให้ความเห็นชอบ ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 25 มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อน จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้ (1) การออกข้อบังคับ  
 ด้วยตามกฎหมายในหมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีบทบัญญัติว่าด้วยการนี้ดังนี้   มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีการใดๆว่าพร้อมจะประกอบ วิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) การประกอบวิชาชัพเวชกรรมที่กระทำต่อตนเอง.. มาตรา 32 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเว ชกรรมผู้ใด มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น...คณะกรรมการมีสิทธิกล่าวโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้มีพฤติการณ์ที่สมควรให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงเก ี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม มาตรา 33 เมื่อแพทยสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 32 ให้เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเ วชกรรมโดยมิชักช้า มาตรา 34 คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ .. มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับตามมาตรา 33 แล้วทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  กล่าวคือการควบคุมการประกอบวิชาชีพเหนือบุคคลที่จะกระทำการเป็นหมอเถื่อน ตามมาตรา 26 และควบคุมตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีผู้กล่าวหา/กล่าวโทษ ซึ่งต้องนำเข้าสู่การสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนทุกกรณี โดยให้สิทธิคณะกรรมการเป็นผู้กล่าวโทษได้เท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจตัดสิทธิการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใด ๆได้
 การที่แพทยสภาโดยคณะกรรมการแพทยสภาเสียงข้างมากมีมติดังนั้น แต่มีกรรมการแพทยสภา สองคนคือพญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา และพญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกูล ได้คัดค้านมติกรรมการเสียงส่วนมากที่จะออกข้อบังคับนี้ แต่ไม่เป็นผล การมีมติออกข้อบังคับตามแนบ  หมวด ๒ การระงับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว ข้อ 5 ... ก่อนการกล่าวหาหรือกล่าวโทษกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ให้คณะกรรมการแพทยสภา มีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของคณะกรรมการที่มาประชุมในวาระนั้น มีคำสั่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องก็ได้   หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชก รรม...จึงเป็นการกระทำที่เกินกว่าอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ กับทั้งเป็นการทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องเดือดร้อนเสียหายในการพัฒนา การประกอบวิชาชีพเวชกรรม และไม่อาจสร้างหรือใช้นวัตกรรมภายใต้การกระทำอย่างปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้อันท ำให้ผู้ป่วยเสียประโยชน์  กับทั้งมีการคัดค้านร่างดังกล่าวด้วยเหตุแห่งกฎหมาย และขอให้เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกแพทย์ในเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว    
 จึงประสงค์ขอให้ท่านชะลอการให้ความเห็นชอบต่อ ข้อบังคับข้างต้นที่แพทยสภาเสนอต่อท่าน ก่อนการลงนามประกาศใช้ กับทั้งขอให้ท่านมีความเห็นให้แพทยสภาเปิดรับฟังความเห็นแพทย์ต่อร่างข้อบัง คับดังกล่าว      
  ขอแสดงความนับถือ
     ลงชื่อ................
ส่งโดย: choliada
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 35  
   
110.168.7.*


« ความเห็นที่ #4 เมื่อ: 11/14/18 เวลา 20:58:40 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

สมาชิกแพทยสภาท่านใด เห็นว่าแพทยสภาไม่ควรออกข้อบังคับนี้ ช่วยกันส่งจดหมายถึงสภานายกพิเศษของแพทยสภา เพื่อให้ชะลอการลงนามประกาศเป็นข้อบังคับ และขอให้ทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกแพทยสภาก่อนนำมาประกาศเป็นข้อบ ังคับ
 
การออกข้อบังคับให้อำนาจกรรมการแพทยสภาสามารถออกคำสั่งให้แพทย์หยุดทำการประ กอบวิชาชีพเวชกรรมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการสอบสวนก่อน เปรียบเหมือนกับแพทยสภา ต้องการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เหมืิอนกับการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ขอหัวหน้าคสช.คือสามารถลงโทษ (ปลดออกจากตำแหน่ง โดยยังไม่ต้องสอบสวนหรือสรุปว่ามีความผิดจริงหรือไม่)
 
ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้น ในการใช้อำนาจแพทยสภา
ส่งโดย: choliada
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 35  
   
110.168.7.*


« ความเห็นที่ #5 เมื่อ: 11/14/18 เวลา 21:10:17 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ร่างข้อบังคับแพทยสภา หมวด 2  
การระงับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว
ข้อ 5 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ก่อนกล่าวหาหรือกล่าวโทษกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ให้คณะกรรมการแพทยสภามีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของคณะกรรมการแพทยสภาที่มา ประชุมในวาระนั้นมีคำสั่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นหยุดการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องก็ได้
 
หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชก รรม และให้คณะกรรมการแพทยสภากล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้นั้น
 
การแสวงหาข้อเท็จจริงของอนุกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแ ห่งวิชาชีพเวชกรรมวรรคสองว่าคดีมีมูลหรือไม่ ต้องให้แล้วเสร็จภานในเก้าสิบวัน หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแพทย สภา
         นายกแพทยสภาลงนาม
ส่งโดย: choliada
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 35  
   
110.168.7.*


« ความเห็นที่ #6 เมื่อ: 11/17/18 เวลา 10:13:30 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

letUsGo-download_(8).jpg (attachment deleted)

5555
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #7 เมื่อ: 11/17/18 เวลา 11:54:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ข้อบ้งคับ
 
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Pc7BQ9PFdYCP_wzaLUgA c5xFyiz79uHa" alt="" border="0">
ส่งโดย: letUsGo
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 51  
   
202.44.232.*


« ความเห็นที่ #8 เมื่อ: 02/15/19 เวลา 00:59:29 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

ออกมาใช้หรือยังเนี่ย
ส่งโดย: goodGov
สถานะ: Junior Member **
จำนวนความเห็น: 62  
   
1.4.143.183 fwd for 10.0.0.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.